Право.UA. 2022 р., №3

PDF АРХІВ: Право.UA. 2022 р., №3

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

БІЛАС І.Г.
ТЕРОРИСТИЧНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ РФ ТА ІРАНУ ЯК СПІВУЧАСНИКИ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ І ГЕНОЦИДУ ПРОТИ УКРАЇНИ ТА ЗАГРОЗА МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ
стор. 5

СЕРЕДЮК В.Ю.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СИСТЕМНОГО ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА З СИСТЕМНІСТЮ ПРАВА
стор. 21

МAMMADOVA I.А.
LEGAL EXPERIENCE OF THE REALIZATION OF THE RIGHT TO EDUCATION IN FOREIGN COUNTRIES
стор. 27

ДАХОВА І.І.
СОМАТИЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ: ПОНЯТТЯ, ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ТА ПИТАННЯ НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
стор. 32

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ТЕРЕМЕЦЬКИЙ В.І., ЛИТВИН Н.А., САМІЛИК Л.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
стор. 38

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

СЛІНЬКО Д.С., СЛІНЬКО С.В., ШНЯГІН О.Г.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ
стор. 48

КУШПІТ В.П.
УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ СПРАВ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
стор. 55

НАУМОВА А.О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ОСОБОЮ НЕ ВИНУВАТОЮ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ
стор. 61

СКРИПЕЦЬ Х.Р., КРИЖАНОВСЬКИЙ А.С.
РОЗУМНІ СТРОКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
стор. 68

САДУЛА Л.М., ГАРАСИМ’ЯК Н.Л., ШУТЬ Р.І.
НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ БОРОТЬБИ З ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ
стор. 72

ЩЕБЕЛЬ А.І., СЕМЕРЕНКО І.Ю., ГЕРАСИМЮК О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч.1 СТ.110-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
стор. 78

КОМПАНЕЦЬ Є.М.
ПОНЯТТЯ І ВИДИ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
стор. 83

БОГОНЮК Г.І., ЛЕМЕХА Р.І., СТИРАНКА М.Б.
СИСТЕМА НОРМ ПРО СЕПАРАТИЗМ У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
стор. 93

ШПАК Ю.А., ТЕГЗА Б.Я., ТЕЗГА К.С.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОБОЇ І МОРДУВАННЯ
стор. 97

ЯКОВЧУК І.В.
ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОВЖИВАННЯ ВПЛИВОМ
стор. 102

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

GULIYEV R.
LEGAL PROBLEMS RELATED TO THE CONCLUSION AND EXECUTION OF CONTRACTS IN THE FIELD OF ELECTRONIC TRADE
стор. 107

КУШНІР В.С.
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ДАРУНКУ ЯК ЦЕНТРАЛЬНОЇ КАТЕГОРІЇ В ТЕОРІЇ БЕЗОПЛАТНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ КАТЕГОРІЄЮ ДАРУНКУ В ТЕОРІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
стор. 114

СУДОУСТРІЙ, АДВОКАТУРА, ПРОКУРАТУРА

КОВТУН С.О.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
стор. 121

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

KOVTUN V., CHEVYCHALOVA Z.
ON THE ISSUE OF THE USE OF LEGAL MEASURES BY UKRAINE ON COMBATING THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF THE ILLEGAL PROCEEDS
стор. 130

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

МИРГОРОД-КАРПОВА В.В., РУДЕНКО Л.Д., ШЛАПКО Т.В.
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
стор. 138

ШАХБАЗЯН К.С.
ПРАВА НА ВИНАХОДИ, СТВОРЕНІ СПІЛЬНО СТОРОНАМИ ДОГОВОРУ З ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК В ЄС ТА США
стор. 146

ХАТНЮК Н.С., ЛЕВИЦЬКА А.А.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВІД ОПЕРАЦІЙ ІЗ ТОРГІВЛІ ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ В ГОТІВКОВІЙ ФОРМІ
стор. 154

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

ДЕРЖАЛЮК О.М.
АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЇХ ПРОЄКТІВ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
стор. 160

ШЕВЦІВ В.М.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТУ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ АБО БЕЗОПЛАТНОЇ ДОПОМОГИ
стор. 167

НОВІЧЕНКО А.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ГРОМАДЯНВ ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
стор. 174

ГАРГАТ-УКРАЇНЧУК О.М., ЮРЧИШИН Н.Г.
ІНСТИТУТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОМБУДСМАНА У МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
стор. 182

ЄВДОКІМЕНКО С.А.
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ СУБ’ЄКТАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
стор. 187

ТОМЛЯК Т.С.
ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ
стор. 194

СКАЛЕЦЬКА З.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В СВІТЛІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ООН
стор. 212

КОСИЦЯ О.
СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ ЯК СУБ’ЄКТ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 219

МОСКАЛЕНКО О.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВО НА ПРАЦЮ ПІД ЧАС ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
стор. 224

ТІМАШОВ В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ СЛУЖБОЮ СУДОВОЇ ОХОРОНИ
стор. 229