Право.UA. 2023 р., №4 ч. 1

PDF АРХІВ: Право.UA. 2023 р., №4 ч.1

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ГОНЧАРОВ В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
стор. 5

ВІГІРІНСЬКИЙ А.
ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИНЦИПУ ПОДІЛУ ВЛАДИ В УМОВАХ ПОТЕНЦІЙНИХ ТА РЕАЛЬНИХ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ
стор. 11

СЛІНЬКО Т.М., ГРИБОВСЬКА А.А.
ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
стор. 18

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

МУЗИЧУК О.М., НАКОНЕЧНА Г.Я.
СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: АКТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
стор. 24

КРАВЧУК М.Ю.
БОЙОВІ РОБОТИ ЯК ПРОДУКЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
стор. 31

ПОПОВ В.А., ПОПОВА С.О.
ЗМІСТ ПРАВА НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙ СНЮЮТЬ ВЕНЧУРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
стор. 36

ЛИХОВА С.Я., РАСТОРГУЄВ О.В.
ВИХІД ЗА МЕЖІ ВИЗНАЧЕНОЇ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ САНКЦІЇ ЧИ АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ САНКЦІЙ
стор. 43

ВИНОГРАДОВА Н.Л., ПОПОВ Р.В., КРАВЧЕНКО В.І.
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ РИЗИКАМ ПІД ЧАС НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ
стор. 50

САЛМАНОВА О.Ю.
УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
стор. 57

КАЗАНЧУК І.Д.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ (ПОЛІЦІЇ) ТА ОРГАНІВ СУДУ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ)
стор. 63

РІЗНИЧОК В.
РОЛЬ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ
стор 70

РІЗНИЧОК В.
КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ОБ’ЄКТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ
стор. 76

ШЕКА Ю.Ю.
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
стор. 82

МАСЛЕННИКОВА С.А.
СТИМУЛЮВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ПОКРАЩЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
стор. 88

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КНИЖЕНКО О.О., КЛИМЕНКО С.В., ЗВОНАРЬОВ О.Ю.
ФОРМИ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕДБАЧЕНІ Ч. 4 СТ. 111-1 КК УКРАЇНИ, ЯК ПРЕДИКАТНІ ЗЛОЧИНИ, ЩО ПЕРЕДУЮТЬ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
стор. 95

ДЕРЖАЛЮК О.М.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
стор. 102

БАРАНЯК В.М.
АКТУАЛЬНІСТЬ ЦИФРОВОЇ КРИМІНАЛІСТИКИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
стор. 110

ШАЙ Р.Я.
ГУМАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
стор. 114

КЛИМЕНКО С.В.
ДО ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
стор. 119

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ЄВДОКІМЕНКО С.В., ЄВДОКІМЕНКО С.А.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 127

ФРОЛОВА О.Г.
ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НОРМ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОХОРОНУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 135

ІЩУК В.С.
РОЛЬ ДОГОВОРУ КОНТРАКТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
стор. 142

МАРОЩАК Г.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ SMART-КОНТРАКТІВ У РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
стор. 148

СОХАНЬ М.Ю.
ОСОБИ ІЗ СІМЕЙНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ ЯК СУБ’ЄКТИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
стор. 154

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЛЕВЧУК М.В.
ЕВОЛЮЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮВАЛО РАБСТВО В БРИТАНСЬКИХ КОЛОНІЯХ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ В ХVІІ – НА ПОЧАТКУ ХVІІІ СТ.
стор. 160

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

ДУМЧИКОВ М.О., АНДРІЄНКО Р.І.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ
стор. 172

ТЕРЕМЕЦЬКИЙ В.І., ДУЛІБА Є.В.
КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
стор. 179

КУРЕПІН Р.Ю.
МІСЦЕ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
стор. 189

НЕВЯДОВСЬКИЙ В.О.
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ
стор. 196

ПОДОРОЖНІЙ Є.Ю., ПОДОРОЖНІЙ А.Ю.
ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ ТОВАРІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
стор. 202

ЯНІШЕВСЬКА К.Д.
ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 207

ГРЕЧКО О.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
стор. 213

КУХАР О.В.
ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
стор. 219

ТАРАСЮК І.О.
ТРАНСПЛАНТАЦІЙНІ ПРАВОВІДНОСИН ЯК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ЕТАПИ
стор. 225

КОЛІСНІЧЕНКО С.Ю.
ДО ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ОХОРОНОЮ, ЗАХИСТОМ, ВИКОРИСТАННЯМ І ВІДТВОРЕННЯМ ЛІСІВ
стор. 232

ГРИБАН М.М.
ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА БЕЗПЕКОЮ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
стор. 238