Про журнал

pravo-ua


НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
З ПРОБЛЕМ КОНСТИТУЦІЙНОГО, ЦИВІЛЬНОГО, 
КРИМІНАЛЬНОГО,
ЕКОЛОГІЧНОГО ТА
ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА

Засновники журналу:

 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
  KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF INTERNAL AFFAIRS
 • КРИМІНОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
  CRIMINOLOGICAL ASSOCIATION OF UKRAINE
 • МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
  INTERREGIONAL ACADEMY OF PERSONNEL MANAGEMENT
 • КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  KYIV INTERNATINAL UNIVERSITY
 • ЗАХІДНО-РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ КЛУБІВ ЮНЕСКО
  WEST REGIONAL ASSOCIATION OF UNESCO CLUBS
 • АКАДЕМІЯ ЮРИДИЧНИХ НАУК МОЛДОВИ
  ACADEMY OF LAW SCIENCE OF MOLDOVA
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
  NATIONAL ACADEMY OF LEGAL SCIENCES OF UKRAINE
 • МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
  MINISTRY OF JUSTICE OF UKRAINE

Головний редактор:
Editor-chief
Музичук О.М.  (Muzychuk O.)

Заступник головного редактора:
Deputy editor
Кузнєцов Є.В. (Kuznetzov G.)
Кузнєцов В.Ф. (Kuznetzov V.)
Христинченко Н.П. (Hrystynchenko N.)
Відповідальний секретар:
Executive secretary
Бандурка І.О. (Bandurka І.)

Редакційна колегія:
Editorial board

Бандурка О.О. (Bandurka O.)
Вовк В. Я. (Vovk V.)
Головко О. М. (Golovko O.)
Джафарова О.В. (Jafarova О.)
Жаровська І. М. (Zharovska I.)
Кириченко Ю.М. (Kyrychenko J.)
Куйбіда В.С. (Kuybida V.)
Литвиненко  В.І.  (Litvinenko V.)
Марчак В.Я. (Marchak V.)
Мельник М. І. (Melnik M.)
Нор В.Т. (Nor V.)
Савченко А.В. (Savchenko A.)
Середа В.В. (Sereda.V.)
Тацій В.Я. (Tatsyi V.)
Теремецький В.І. (Теremetsky V.)
Тіщенко М.М. (Tishchenko M.)
Харченко В.Б. (Kharchenko V.)
Черновський  О.К. (Chernovsky O.)
Шатрава С.О. (Shatrava S.)
Юхно О. О. (Uhno O.)
Ярмиш О.Н. (Yarmish O.)

Голова ради:
/Chief of the editorship/
Бандурка О.М. (Bandurka O.)               

Заступники голови ради:
/deputy Chief of the editorship/
Сокуренко В.В.  (Sokurenko V.)
Савченко Л.А. (Savchenko L.)

Редакційна рада
/Еditorship/

Ануфрієв М.І. (Anufriev N.)
Білас І.Г. (Bilas I.)
Дьомін Ю. М. (Dyomin U.)
Ісламов Хайям (Баку) (Islamov Kh.)
Ковальчук С.О.  (Kovalchuk S.)
Курко М.Н. (Kurko M.)
Левченко К. Б. (Levchenko K.)
Лощихін О.М. (Loschyhyn O.)
Литвинов О.М. (Litvinov O.)
Личенко І. О. (Lichenko I.)
Меленко С.Г. (Melenko S.)
Мельник О.М. (Melnik O.)
Мельник К.Ю. (Melnik K.)
Назаров В.В. (Nazarov V.)
Ортинська Н.В. (Ortinska N.)
Подоляка А.М. (Podolyaka A.)
Покатаєва О. В.  (Pokаtayeva O.)
Рибалка Н.О. (Rybalka N.)
Самєдова Шахла (Баку) (Samedova Sh.)
Сопільник Л.І.  (Sopilnyk L.)
Фріс П.Л. (Fris P.)
Хавронюк М.І. (Havroniuk V.)
Шемшученко Ю.С. (Shemshuchenko U.)
Шишка Р.Б. (Shishka R.)
Шутак І. Д. (Shutak I.)
Щур Б.В. (Shur B.)
logo-issnISSN 2519-8327 (Print)
ISSN 2519-8335 (Online)
URL: http://pravo.unesco-socio.in.ua/

Державна реєстраційна служба України
Свідоцтво про державну реєстрацію:
Серія КВ №20687-10487Р від 24.03.2014 р.
Друкується за ухвалою Вченої Ради
Харківського національного університету
внутрішніх справ
№10 від 25.09.2014 р.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ,
в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт 
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

(Виписка з переліку за № 1092)

Назва видання Засновник (співзасновники) Галузь науки Дата
1092 ПРАВО.UA Харківський національний університет внутрішніх справ, Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. юридична 12.05.2015
Виходить щоквартально

Наші реквізити:

49, вул. Львівська, Київ, Україна, 03179

E-mail:   np9907@mail.ru  /  k9907@i.ua

Тel.: +38 067 9289 123 / +38 050 29 777 58

© Спеціалізоване видавництво
«ЮНЕСКО СОЦІО»