Право.UA. 2023 р., №3

PDF АРХІВ: Право.UA. 2023 р., №3

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

МОСКАЛЮК О.В.
УЯВНІ ПРОГАЛИНИ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ
стор. 5

ПАНФІЛОВА Ю.М., ШИМЧЕНКО Д.В.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АДВОКАТУРИ
стор. 10

РОЗВАДОВСЬКИЙ В.І., КНИШ В.В.
СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ
стор. 17

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ОРТИНСЬКА Н.
ВИБІР ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ: ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
стор. 24

ЮШКОВ М.М.
СПІВВІДНОШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ
стор. 33

ХРИСТИНЧЕНКО Н.П.
ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
стор. 39

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ТЕРЕХ У.В.
ЗЛОЧИННИЙ ВПЛИВ У ПАМ’ЯТКАХ УКРАЇНСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: ТИПОВІ ВИПАДКИ ТА ЇХ НАСЛІДКИ
стор. 45

ШУТАК І.Д.
ПРАВОВА ПРИМІТКА ЯК ПРИЙОМ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ В КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
стор. 53

МАКАРЕНКО Н.К., ЛУЦЕНКО Ю.В.
КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ ЯК ПРОЯВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
стор. 59

СЛОБОДА Н.В., КАНЦІР В.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ (ДОПИТУ) В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 66

ХРАМЦОВ О.М.
ЩОДО ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 340 КК УКРАЇНИ
стор. 72

КУЦ В.М., ТРИНЬОВА Я.О.
ПРАГМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАГАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИННОСТІ
стор. 82

ЗОТОВ Н.
РЕФОРМАЦІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ У БЕЗПЕКОВІЙ СФЕРІ
стор. 90

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ШОПІНА І.М.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АДМІІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОМАНДУВАЧА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
стор. 96

НОВІЧЕНКО А.
СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ І НАСЕЛЕННЯ В ОХОРОНІ ПРАВОПОРЯДКУ
стор. 102

МИХАЙЛІВ М.О.
АНАТОМІЧНІ МАТЕРІАЛИ ЛЮДИНИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
стор. 109

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

МАЧУСЬКИЙ О.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЙ ПРОЦЕДУРИ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
стор. 117

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЄДЕЛЄВ Р.С.
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПРАВА МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ (НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ)
стор. 124

ОСТУДІМОВ Б.А.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ
стор. 131

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

САПАРОВА А.О., ТИМЧУК А.О.
ДИСКУСІЯ ЩОДО ПОНЯТТЯ «СУДОВА ВЛАДА» В ДОКТРИНІ ТЕОРІЇ ПРАВА
стор. 139

КРАВЧЕНКО В.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА АДАПТАЦІЇ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 143

МУЗИЧУК О.М., НАКОНЕЧНА Г.Я.
ЧИННИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
стор. 150

ЯЦЕНКО Ф.П.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА ЯКІСТЮ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ
стор. 156

ГОЦ-ЯКОВЛЄВА О.В.
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ ІЗ СІМЕЙНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ З ЧИСЛА ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
стор. 162

ЛУЦЕНКО Ю.В.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗБРОЇ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
стор. 168

КРАВЧУК М.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ У ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРАХ
стор. 174

ПЕТРОВСЬКА С.А., ЛУК’ЯНИХІНА О.А.
ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
стор. 179

ПОНОМАРЬОВА Я.О., НОВИК М.Ю.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
стор. 184

ДЕМИДЕНКО Н.М.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНЦИПІВ ЗДІЙСНЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
стор. 189

НЕВЯДОВСЬКИЙ В.О., ПОДОРОЖНІЙ Є.Ю., СИЧОВА В.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ
стор. 194

ТЕРЕМЕЦЬКИЙ В.І., ДУЛІБА Є.В.
ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ У ПРОВАДЖЕННЯХ ЗА ЗВЕРНЕННЯМ ОРГАНІВ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОБҐРУНТОВАНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ МАЙНА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ
стор. 200

ДУМЧИКОВ М.О.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
стор. 206

ШИШКА О.Р., ШИШКА Н.В.
ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В MILITARY TECH
стор. 211

МИРГОРОД В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СФЕРІ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МТД: СВІТОВА ПРАКТИКА
стор. 220

ГРЕЧАНЮК Р.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ
стор. 228