ПРАВО.UA. 2021р ., №1

PDF АРХІВ: Право.UA. 2021 р., №1

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ЖАРОВСЬКА І.М. КОВНИЙ Ю.Є.
ОСВІТА В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

стор. 5

ОРТИНСЬКА Н.
ЛЕГАЛІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО КАНАБІСУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

стор. 10

ПАРУТА О.В.
СТИГМАТИЗАЦІЯ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

стор. 14

ГРЕНЬ Н.М.
СВІТОВА ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЩОДО СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ:
ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ В КОНТЕКСТІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

стор. 20

ДАВИДЕНКО П.О.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ВИКЛЮЧНОГО СТАНУ В АНГЛІЇ

стор. 25

УСТИМЕНКО Б.М.
ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ У СФЕРІ МОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ДЕЯКИХ ДОГОВОРІВ ТА ФОРМАТІВ СПІВПРАЦІ
ЗА УЧАСТЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

стор. 31

МАТЯШОВСЬКА Р.Ю.
РІЗНОСТОРОННІСТЬ ПРОЯВІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ

стор. 42

ОБЛОВАЦЬКА Н.О.
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ АДВОКАТУРИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

стор. 46

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЛИТВИН Н.А., АРТЕМЕНКО О.В.
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 З
УРАХУВАННЯМ ГЕНДЕРНОЇ СКЛАДОВОЇ

стор. 50

ШАБЕТЯ С.А., БАБІН А.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ
У СЛУЖБІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

стор. 57

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО , КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ШВЕД І.В., КРИЖАНОВСЬКИЙ А.С., КАНЦІР В.С.
БАЗОВІ ПЛАТФОРМИ ІНСТИТУТУ ЕКСТРАДИЦІЇ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ
КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

стор. 63

ЗАГУМЕННА Ю.О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ПРАВОЗНАВСТВА

стор. 70

АДАМОВ Ф.П.
ВЗАЄМОДІЯ ПРОКУРОРА І СЛІДЧОГО СУДДІ
У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

стор. 83

АЛЄКСЄЄВА-ДАНИЛЕНКО Ю.В.
ДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ
КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ

стор. 88

КУШПІТ В.П.
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕТЕКТИВА НАЦІОНАЛЬНОГО
АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

стор. .92

ПАВЛЕНКО В.С.
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ТА ОРГАНІЗОВАНІЙ
ЗЛОЧИННОСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

стор. 101

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ХАТНЮК Н.С., ПОБІЯНСЬКА Н.Б.
ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ
ЯК ОБ’ЄКТ МАЙНОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

стор. 106

ТРОЦЮК Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН
ЗА ДОГОВОРОМ ПРО НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ

стор. 112

КУРІНСЬКИЙ О.Г.
ВІДУМЕРЛІСТЬ СПАДЩИНИ ЯК ОКРЕМИЙ ВИД ПРАВОНАСТУПНИЦТВА
КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ (ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

стор. 120

ВАРАВА К.І.
ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКУ
З РОЗКРИТТЯ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

стор. 129

ЗИГРІЙ О.В., БУТРИН-БОКА Н.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ

стор. 136

ЄМЕЛЬЯНОВ В.Р.
ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЗВОРОТНОГО ВИКУПУ (РЕПО)

стор. 143

ПСИХОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

КОШИНЕЦЬ В.В., ПЛЯСУН Г.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИМИРЕННЯ
В ЮРИСДИКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

стор. 147

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГУЛУЄВ Р.Г.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДОКТРИНИ
АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛОКАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

стор. 156

СОСНИЦЬКА К., ВОРОШИЛОВА Д.
ЗАБОРОНА КАТУВАННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ РІШЕНЬ ЄСПЛ

стор. 161

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

ЛЕБЕДЄВА Г.В.
КОМПЕНСАЦІЯ ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
стор. 168

ТАМБОВЦЕВ Д.
ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
У СФЕРІ ІПОТЕКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ПРАВ НА НИХ
стор. 176

ЄВДОКІМЕНКО С.А.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
стор. 184

ШАГАКА О.
ФОРМИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ ПРИ УКЛАДЕННІ ДОГОВОРІВ В ІНТЕРНЕТІ
стор. 191

АНІКІНА Г.В.
ВИДИ ТВОРІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
стор. 197

КУЛІШ А.М., МИРГОРОД-КАРПОВА В.В., БОНДАРЕНКО О.С.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ: ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ, ПРОБЛЕМАТИКА ОТРИМАННЯ
стор. 203

БОЙКО П.Г.
МІЖНАРОДН О-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
стор. 210

ЛИСАКОВСЬКИЙ Р.
ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
стор. 216

ТАТАРИН Н.М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 221