Право.UA. 2023 р., №2

PDF АРХІВ: Право.UA. 2023 р., №2

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ЄВСТІГНЄЄВ А.C.
ПОЗИТИВНА ДИСКРИМІНАЦІЯ ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ЗА ВИБОРЧИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
стор. 5

КУДІН С.В., СТАРОСТЮК А.В., МАРТИНЮК О.В.
ІСТОРИЧНО-ПРАВОВІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ ЖІНКИ В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ДЕРЖАВІ
стор. 11

МОСКАЛЮК О.В.
ПОДОЛАННЯ СКЛАДНИХ ВИПАДКІВ КОЛІЗІЙ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
стор. 16

ВІГІРІНСЬКИЙ А.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИНЦИПУ ПОДІЛУ ВЛАДИ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 20

ЖИДОВЦЕВ А.В.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ У 20-Х РОКАХ ХХ СТ.
стор. 27

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

СТЕШЕНКО Т.В., ЩЕРБАКОВ В.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
стор. 34

БРЕНИЧ І.Р.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ З ПРИВОДУ ВИДВОРЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
стор. 43

ДОБОШ З.А.
ВЗАЄМОДІЯ СУДОВИХ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
стор. 51

ПОЛЯНСЬКИЙ Д.С.
ДОКТРИНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
стор. 59

ДІДЕНКО О.М.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБИ У ПІДРОЗДІЛАХ З ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ВЧИНЕНИХ ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ ВИСОКОГО РАНГУ (АНАЛІЗ ДОСВІДУ США, НІМЕЧЧИНИ ТА ФРАНЦІЇ)
стор. 68

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ЮХНО О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НАСИЛЬСТВОМ У СІМ’Ї
стор. 77

САПАРОВА А.О., ТОМАШОВ Є.Є.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
стор. 86

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

КОССАК В.М., МИХАЙЛІВ М.О.
СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН З НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В СФЕРІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ
стор. 90

ТУПИЦЬКА Є.О.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ КРЕДИТОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ
стор. 97

НЕТРЕБКО Д.О.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ПРИРОДУ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРАВОЧИНУ В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ
стор. 102

ЧУЄНКО В.І., ЧУЄНКО О.І.
ЗНАЧЕННЯ ДОКТРИНИ ПРАВА В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
стор. 107

КАРАМШУК Д.О.
ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
стор. 112

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

HAJIYEV J.
SPECIAL ANALYSIS OF THE LEGAL FRAMEWORK FOR BANKING REGULATION
стор. 117

КУДЕРСЬКА І.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: ДОСВІД ОКРЕМИХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
стор. 124

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

ЗБОРІВСЬКИЙ Ю.-А.Я.
ОСОБЛИВОСТІ НЕМАЙНОВОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ З ТРАНСПЛАНТАЦІЇ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
стор. 130

АНІКІНА Г.В.
ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ДОГОВОРІВ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
стор. 137

МУЗИЧУК О.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
стор. 142

ШАЙ Р.Я.
ОХОРОНА АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
стор. 149

МОРГУНОВ О.А., КОЛЕСНИК М.О., КИСЕЛЬОВ В.М.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
стор. 153

СМАГЛЮК С.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАКОННОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
стор. 158

ДУМЧИКОВ М.О.
ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ЯК ОБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
стор. 166

ДЕМИДЕНКО Н.М., БІЛОУС Т.Л.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
стор. 171

ПОНОМАРЕНКО Т.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВИДИ СУДЖЕНЬ
стор. 176

ДЕМЕНТОВ В.О., ЛУК’ЯНИХІНА О.А.
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ СУЧАСНОЇ ПОЛІЦІЇ
стор. 181

КОЛОБИЛІНА О.О.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ
стор. 186

CОБОЛЬ Є.Ю.
ЗМІЦНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ
стор. 191

КУЗІВ І.-М.І., МАРКОВА М.В.
ВАЖЛИВІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
стор. 196

ДАХОВА І.І.
КРИТЕРІЇ ПРАВОМІРНОСТІ ОБМЕЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД
стор. 199

ПЕРЕВЕРЗЄВА О.С.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ У РАДІ ЄВРОПИ
стор. 205

MOSKALIUK N.
CONCESSION AGREEMENT IN COMPARISON WITH RELATED LEGAL STRUCTURES IN THE PRACTICE OF UKRAINE AND EU COUNTRIES: CONTENT AND PROTECTION OF SUBJECTIVE CIVIL RIGHTS
стор. 211

ГНАТІВ О., ЗАЙЦЕВА-КАЛАУР І.
МЕДІАЦІЙНА УГОДА ЯК СПОСІБ ПОЗАСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
стор. 218

ДАШКЕВИЧ С.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА ОЗНАКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ СУДДІ
стор. 224

МИРГОРОД В.В.
ОЦІНКА НАМІРІВ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ: ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ МТД В УКРАЇНІ
стор. 300