Право.UA. 2021 р., №3

PDF АРХІВ: Право.UA. 2021 р., №3

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ,ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ШУТАК І.Д.
АВТЕНТИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ПРАВОТВОРЧІСТЮ

стор. 5

КРАВЧЕНКО В.В., ЖУРАВЕЛЬ Я.В., ХОВПУН О.С.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ
У РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

стор. 11

НОВІЧЕНКО А.
ПАРТНЕРСТВО МІЖ ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ПОЛІЦІЄЮ ЯК ПРИНЦИП СОЦІОКУЛЬТУРНОГО
РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

стор. 17

МУЗИКА Я.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО
ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

стор. 22

СИБІРНА Р.І.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

стор. 28

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ВІТВІЦЬКИЙ С.С., АНІСІМОВ К.І.
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЮ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ
ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

стор. 35

ЄВДОКІМЕНКО С.А.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРАВОПОРЯДКУ

стор. 41

АРТЕМЕНКО О.В., БОВСУНОВСЬКИЙ М.О.
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ РАДІ ПРАВОСУДДЯ

стор. 47

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ПОДОЛЯКА А.М., ДЬОМІН Ю.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
ВЧИНЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

стор. 54

БЕРШОВ Г.Є.
СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ І ДІЯЛЬНОСТІ
З ЇХ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ

стор. 60

HUSEYNOVA S.
ISSUES OF PREVENTION OF CRIME OF WATER (WATER SOURCES) AND MARINE POLLUTION IN
THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

стор. 67

НАРМИН Р.Г.
НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖЕНЩИН: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

стор. 71

СИЗОНЕНКО А.С.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ
«ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА ЮВЕНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ»

стор. 76

КОПАНЧУК В.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗБОРУ ДОКАЗОВОЇ БАЗИ
ЩОДО НЕЗАКОННОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНІСТЬ

стор. 84

ОСМОЛЯН В.А.
РОЗГЛЯД ТА ВИРІШЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ У
КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ В СУДІ

стор. 91

БУНДЗ Р.О., КАНЦІР В.С.
СУЧАСНА ПАРАДИГМА СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

стор. 98

АЛЄКСЄЄВА-ДАНИЛЕНКО Ю.В.
КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

стор. 105

КОРЕЦЬКИЙ О.П., КОРЕЦЬКА В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРА
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

стор. 111

БЕЛЕНОК В.П.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬСТВА
ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

стор. 119

ШУГАЛО А.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО

стор. 126

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

МАТВЄЄВ П.С.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТУВАННЯ
ЯК РІЗНОВИДУ ЕЛЕКТРОНИХ ДОКАЗІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

стор. 131

КОЖЕВНИКОВА В.О., ДІДУК А.Г.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА НОУ-ХАУ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

стор. 136

МАЛИХІНА Я.А., Д’ЯЧКОВА Н.А., ПРОТОПОПОВА Я.С.
АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

стор. 144

ФІЛОСОФІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

РУДАНЕЦЬКА О.С.
ДЕОНТОЛОГІЧНА ПРАВОСВІДОМІСТЬ ЮРИСТА У ТРУДОВІЙ СФЕР
І

стор. 151

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ПИЛИПЕНКО В.П.
ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ В СИСТЕМІ МІЖДНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО
ТА МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

стор. 157

ДОРОШЕНКО Н.
УНІВЕРСАЛЬНІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА
НА МИРНІ ЗІБРАННЯ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

стор. 165

МЕДИЧНЕ ПРАВО

ХОБОР Р.Б.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТІ В КОНТЕКСТІ
ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ

стор. 176

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

ТИМЧЕНКО О.В., БОВДИР О.С., ГОНЧАРЕНКО Л.А.
ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

стор. 183

ЧЕРКАССЬКИЙ Р.А.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА,
ЯКЕ РЕГЛАМЕНТУЄ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЗЛОЧИННОСТІ
ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ

стор. 189

ПОДОРОЖНІЙ А.Ю.
ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПРИТЯГУЮТЬСЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
стор. 195

ГАРМАТЮК В.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДСУДНОСТІ ТА ЗАВДАНЬ ЯК ОКРЕМИХ ОЗНАК ПРАВОСУДДЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ
стор. 201


САВЧУК Р.М.
СУЧАСНА ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ УРАХУВАННЯ ЇЇ ДОСВІДУ В ХОДІ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

стор. 206

КОВАЛЬЧУК С.О.
ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В РАЗІ СМЕРТІ ОСОБИ, ЯКА НЕ НАБУЛА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПІДОЗРЮВАНОГО

стор. 213

БОДНАР С.В.
ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

стор. 220