Журнал ПРАВО.UA №4 2015

pdf-downloadPDF АРХІВ:
ПРАВО.UA №4 2015

ЗМІСТ
ЖУРНАЛУ «ПРАВО.UA» №4 2015

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ДОЦЕНКО В.О., ЛОЩИХІН О.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. … стор. 5

ЕРМАКОВА А.С.
ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ НОРМ НА СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ФАКТОРЫ ОБЩЕСТВА … стор. 11

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

РАЙНІН І.Л.
ПРО РЕГІОНАЛЬНУ ПРОГРАМУ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ  АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ (АНТИКОРУПЦІЙНА СТРАТЕГІЯ) НА 2016-2017 РОКИ… стор. 16

АНДРЄЄВА О.Б.
ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ … стор. 20

ПОНОМАРЬОВ С.П.
ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ ЕФЕКТИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ … стор. 26

БАЙРАКТАР В.Д.
ДО ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  АДМІНІСТРАТИВНИХ КОМІСІЙ … стор. 30

РОМАНЕНКО В.М.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ … стор. 35

КАЧИНСЬКА М.О.
ЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ  ПЕРШОГО  ЛИТОВСЬКОГО СТАТУТУ (СТАРОГО СТАТУТУ) 1529 РОКУ … стор. 35

БІЛОДІД І.М.
СТРУКТУРА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ … стор. 44

ХРИСТИНЧЕНКО Н.П.
ЗНАЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ У ПРАВОВОМУ  РЕГУЛЮВАННІ  НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В  УКРАЇНІ… стор. 51

КВАСНЕВСЬКА Н.Д.
МЕТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ … стор. 56

КУДЕРСЬКА Н.І.
НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА:  ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД … стор. 60

КОБЗЄВА Т.А.
КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ  
ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ … стор. 68

ДРАГОМИРЕЦЬКА Л.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ … стор. 74

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ДМИТРІЄВ А.А.
ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ  ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ … стор. 80

БЕЗКОРОВАЙНИЙ Б.В.
ДО ПИТАННЯ ВИДІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ … стор. 86

ШУВАЛЬСЬКА Л.Р.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СУДОМ ПРИСЯЖНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ  ПРОВАДЖЕННІ … стор. 91

ДЕНИСЕНКО Г.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ ГРОМАДСЬКОГО ОБВИНУВАЧА ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОПРОЕКТУ №1165 «ЩОДО ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЙНИМИ ЗЛОЧИНАМИ», ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ВСТАНОВЛЕННЯ У ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ … стор. 96

ОЛАШИН М.М.
ЕВТАНАЗІЯ: УМИСНЕ ВБИВСТВО ЧИ АКТ МИЛОСЕРДЯ? … стор. 102

КОВАЛЬЧУК С.О.
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕДАЧІ СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ РЕЧОВИХ  ДОКАЗІВ НА ЗБЕРІГАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ … стор. 107

ЄДОКІМЕНКО С.В.
СУТНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛІСТИЦІ  ТА КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ … стор. 114

ЛОСИЧ Т.С.
СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОГРОЗУ АБО НАСИЛЬСТВО ЩОДО СУДДІ, НАРОДНОГО ЗАСІДАТЕЛЯ ЧИ ПРИСЯЖНОГО … стор. 120

НЕЧИПОРЕНКО О.С.
ЩЕ РАЗ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНОГО  ДІЯННЯ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 252 КК УКРАЇНИ … стор. 127

РУБЦОВ В.В.
АНАЛІЗ САНКЦІЙ СТАТЕЙ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ, ВЧИНЕНІ В ХОДІ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ … стор.133

ЮХНО М.О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ  УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ … стор. 139

ЧЕРНОВСЬКИЙ О.К., ФЕДІНА А.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ СУДОМ ПРИСЯЖНИХ … стор. 145

ЦИІВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

МАМЕДЛИ С.
О ПОНЯТИИ «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ» И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ … стор. 150

ПАХОМОВ В.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ ЯК ЕЛЕМЕНТУ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ … стор. 158

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ТРИНЬОВА Я.О.
АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ЗАКІНЧЕННЯ ЖИТТЯ … стор. 163

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

БЕРНЮКОВ А.М.
ЮРИДИЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА ХХ СТОЛІТТЯ: ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ТА ПРОРАХУНКИ … стор. 169