Журнал ПРАВО.UA №3 2019

pdf-downloadPDF АРХІВ:
ПРАВО.UA №3 2019

ЗМІСТ
ЖУРНАЛУ «ПРАВО.UA» №3 2019

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ТЕРТИШНИК В.М.
СИНЕРГЕТИКА ПРАВОВОГО АБСУРДУ НА ТЕРЕНАХ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕФОРМ …стор.5

ЯКОВЕНКО М.М.
ҐЕНЕЗА ВЧЕНЬ ПРО СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ …стор.11

БИРКОВИЧ О.І.
ТРАНСФОРМАЦІЯ УСТОЇВ СУДОЧИНСТВА ТА СУДОУСТРОЮ В УКРАЇНІ Х-ХІІІ СТ. …стор.18

КЛЮЧКОВИЧ В.Ю.
ПОНЯТТЯ СУДОВОЇ ДИСКРЕЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ СУДУ:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ …стор.24

КОРШУН А.О.
СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ГЛАСНОСТІ І ВІДКРИТОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ …стор.32

ТИМОЩУК О.А.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ЩОДО ПОРЯДКУ ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЧА ДО УЧАСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ …стор.39

ШЕВЧЕНКО Ю.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УСРР У 20-Х РОКАХ ХХ СТ. …стор.49

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

НЕСТОР Н.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ВИЩОЮ РАДОЮ ПРАВОСУДДЯ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУДІВ (СУДДІВ) …стор.57

ВОЙТОВ Г.В.
КАТУВАННЯ УВ’ЯЗНЕНИХ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ АДМІНІСТРАЦІЄЮ МІСЦЬ НЕСВОБОДИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ …стор.63

БУКІН М.П., СТОЛБА В.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ …стор.70

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

АВДЄЄВ О.О., ШЕВЕЛЕВ К.Є.
НАУКОВО-ЗМІСТОВНІ СКЛАДОВІ СУЧАСНОЇ ЮВЕНАЛЬНОЇ ВІКТИМОЛОГІЇ …стор.74

МАСЛОВА Н.Г.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ І ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ФОН
КРИМІНАЛЬНОГО РАДИКАЛІЗМУ …стор.78

МАРТОВИЦЬКА О.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПІДСТАВИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАХИСНИКА
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ …стор.85

КУШПІТ В.П.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ …стор.93

МИСКОВА Г.М.
ВІКТИМОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ СЕКСУАЛЬНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДИТИНИ …стор.100

ГАНЕНКО І.С.
ІМУНІТЕТ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ …стор.109

НАДІЖКО М.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ …стор.115

БАРДАЧОВ В.В.
ДЕТЕРМІНАНТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНІВ
ПРАЦІВНИКАМИ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ …стор.123

ЦИЛЮРИК І.І.
УЧАСНИКИ ОСВІДУВАННЯ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ …стор.130

МИЦЬКА О.І.
СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ОСНОВИ
ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ШТРАФУ
ДО НЕПОВНОЛІТНІХ …стор.136

ГРИГОРОВА Є.В.
ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДКУПУ ВИБОРЦЯ,
УЧАСНИКА РЕФЕРЕНДУМУ …стор.142

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

КОСТЮЧЕНКО О.Є.
ПЕРВИННІ ТА ВТОРИННІ ПРАВОВІ РЕЖИМИ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ  …стор.148

ПОПОВА С.О.
ПРАВОВА ПРИРОДА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:
ПРАВО НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ,
ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЮ …стор.154

ФІЛОНОВА Ю.М.
САМОЗАХИСТ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЧУЖЕ МАЙНО В УКРАЇНІ …стор.162

Рецензії, анотації

ЛОЩИХІН О.М.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ С. В. КУДІНА НА ТЕМУ:
«ПОРІВНЯЛЬНА ІСТОРІЯ ПРАВА:
ВІТЧИЗНЯНА ТРАДИЦІЯ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ» …стор.170

СТЕПОВИК Д.
ПАРИЗЬКИЙ ПРОЦЕС: ВІД ДЕЗІНФОРМАЦІЇ ДО ДЕКОМУНІЗАЦІЇ
РЕЦЕНЗІЯ НА КН.: ПАРИЗЬКИЙ ПРОЦЕС: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ.
ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ (1917 – 2017 рр.) …стор.172

дискусії, обговорення, актуально

БАНЧУК-ПЕТРОСОВА О.В.
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ …стор.177

ЧУЙКОВА В.Ю.
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПРИНЦИПІВ СПАДКОВОГО ПРАВА …стор.183