Журнал ПРАВО.UA №3 2016

pdf-downloadPDF АРХІВ:
ПРАВО.UA №3 2016

ЗМІСТ
ЖУРНАЛУ «ПРАВО.UA» №3 2016

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ВАСИЛЬЧЕНКО О.П.
ГЕНЕЗА ІДЕЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РІВНОСТІ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА: ДОСВІД УКРАЇНИ …стор. 5

ІЛЬНИЦЬКИЙ М.С.
ПРИНЦИПИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ …стор. 14

ПАМПУРА М.В.
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ …стор. 23

ПАРУТА О.В.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ… стор.29

МУЗИКА М.П.
ВИТОКИ ІРРАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ У ПРАВІ стор.34

МАРКО Я.Р.
ПРАВО НА ПРОДОВЖЕННЯ РОДУ В СВІТЛІ РОЗВИТКУ БІОМЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ … стор.41

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЩОКІН Р.Г.
ЗНАЧЕННЯ ОСВІТИ В ПУБЛІЧНИХ ВІДНОСИНАХ стор.46

ЄВДОКІМЕНКО С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЇ ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ стор.50

КОРОПАТНІК І.М.
ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК СУБ’ЄКТІВ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ … стор.59

ФЕЛИК В.І.
МІСЦЕ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ІНШИХ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРОФІЛАКТИКУ ПРАВОПОРУШЕНЬ … стор.65

КУЗНЄЦОВ Є.В., ТОВМОСЯН М.М.
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ВИДАЧА ДОЗВОЛІВ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПЕВНИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ … стор.71

ПАСТЕРНАК І.М.
СЛУЖБОВО-БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ … стор.78

ГРИМИЧ М.К.
РОЗВИТОК НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ВИКОРИСТАННЯ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ ЯК ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ … стор.83

ИВАНОВ Д.В.
НАУЧНОЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЕЩАНИЯ … стор.89

ГОЛУБ В.О.
ХРОНОЛОГІЯ ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ … стор.95

БОЛЬБІТ Ю.Л.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ ТА ОБІГОМ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ … стор.103

БУРБИКА В.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ … стор.108

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ДЖУЖА А.О.
ПОНЯТТЯ ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ… стор.114

КОРОВАЙКО О.І.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АКТИ ЯК ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ… стор.120

КОВАЛЬОВ А.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЗАСУДЖЕНИХ В УКРАЇНІ … стор.127

РУСЕЦЬКИЙ А.А., МАРКОВ В.В.
КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ ТА КІБЕРТЕРОРИЗМ – РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ СУЧАСНОГО СВІТУ … стор.135

ОВОД К.К.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВУ ТА МЕТИ ЯК ОЗНАК СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ПІДКУПУ ПРАЦІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ ЧИ ОРГАНІЗАЦІЇ… стор.141

ШЕВЕЛЕВ К.Є., АВДЄЄВ О.О.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 175 КК УКРАЇНИ … стор.147

СЛІНЬКО К.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЙ СЛІДЧОГО: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА … стор.152

КОВАЛЬЧУК С.О.
ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ… стор.157

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ШАПОВАЛОВА К.С.
СПОСОБИ ЗАХИСТУ В СУДІ НЕМАЙНОВОЇ (МОРАЛЬНОЇ) ШКОДИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ … стор.165

ПАВЛЕНКО О.В.
ЩОДО РОЛІ ПІДПРИЄМСТВ КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ … стор.176

ГАРМАТА О.В.
СКЛАДОВІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ… стор.181

КАРТАВЦЕВА Ю.В.
ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА З РОЗГЛЯДУ СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХИСТОМ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ … стор.188

ЛУЧКА І.Ю.
ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ІНСТИТУТ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА … стор.194

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОБЗЄВА Т.А.
ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ … стор.199