Журнал ПРАВО.UA №3 2015

pdf-downloadPDF АРХІВ:
ПРАВО.UA №3 2015

ЗМІСТ
ЖУРНАЛУ «ПРАВО.UA» №3 2015

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ЛОЩИХІН О.М., ШЕВЧЕНКО А.Є.
РОЛЬ ВІЙСЬКОВИХ СУДІВ В РЕФОРМУВАННІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ … стор. 5

БОРШУЛЯК І.І.
ДО ТЕМИ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ  ЯК РІЗНОВИДУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ … стор. 12

МАКАРЧУК В.В.
ПОНЯТТЯ «ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ» В ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ … стор. 18

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ТА ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ  НЕПОВНОЛІТНІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯК СКЛАДОВОЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ … стор. 23

НЕСТОР В.Р.
АКТИ КОНСТИТУЦІЙНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ ТА ЛИТОВСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ … стор. 29

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ГУСАРОВ С.М.
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В СФЕРІ  ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ … стор. 35

ПОПОВА С.М., ОСТАПЕНКО І.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  ВІЙСЬКОВИХ СЛУЖБОВИХ ОСІБ ГАРНІЗОНУ … стор. 43

ШАПОВАЛОВА І.О.
СЛУЖБОВО-БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ … стор. 51

БУРДЕНЮК В.М.
ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ … стор. 57

ПУЗИРНИЙ В.Ф.
ЩОДО СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ І УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ … стор. 64

ПОНОМАРЬОВ С.П.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ … стор. 69

ЛИТОВЧЕНКО О.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ … стор. 73

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ОСТАФІЙЧУК Г.В.
ФОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ … стор. 79

ГРИЦЮК І.В.
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ОСІБ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ … стор.84

ВЕПРИЦЬКИЙ Р.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА  ЗЛОЧИННІСТЬ В РЕГІОН … стор. 88

ПОЛЕГЕНЬКА О.Р.
СУБ’ЄКТ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ … стор. 92

ВОСКРЕСЕНСЬКА І.В.
ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ ПРИ ПРИМУШУВАННІ ДО ВСТУПУ У СТАТЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК … стор. 96

КОРОПЕЦЬКА С.О.
ЗРАЗКИ, ЩО ВІДБИРАЮТЬСЯ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ: ЇХ ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ … стор. 103

КИСЛЯК Н.С.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПІДГОТОВЧОЇ ЧАСТИНИ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ … стор.109

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ЛИТВИН С.Й.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТІ  ВИКЛЮЧНИХ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ТВІР … стор. 116

КУРЕНДА С.В.
ОКРЕМІ КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ПРИ ВЕДЕННІ  ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ТА ЇХ МІНІМІЗАЦІЯ … стор. 123

РАТУШНА Б.П.
ВИМОГИ ДО НАЛЕЖНОГО МОТИВУВАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ … стор. 129

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

НЕСТЕРЕНКО А.С.
ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ … стор. 134

СІДОР М.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА ПЕРШІЙ СТАДІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ … стор. 140

САВЧЕНКО А.О.
ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА СИСТЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ … стор. 147

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ХАРЧУК О.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ СТОРІН У МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ … стор. 153

БРАГІНА М.О.
КОНВЕНЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ СПРАВАХ НА ТЕРИТОРІЇ КРАЇН ЄС … стор. 157

ЧАБАН О.М.
МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ … стор. 162

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

ШУВАЛЬСЬКА Л.Р.
СУД ПРИСЯЖНИХ ЯК ФОРМА НАРОДОВЛАДДЯ  У ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ … стор. 167

БЕРНЮКОВ А.М.
ЮРИДИЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ ЯК ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ АКТ … стор. 173

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

МАЛАШ С.М.
СУТНІСТЬ ВЗAЄМOДІЇ З ГРOМAДСЬКІСТЮ OРГAНІВ ВИКOНAВЧOЇ ВЛAДИ … стор. 179

З’ЇЗДИ, НАРАДИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

І ЛЬВІВСЬКИЙ ФОРУМ З КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
«КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ В УКРАЇНІ:  ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В СВІТЛІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ» … стор. 186

ІЛЬКОВ В.В.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ДЖЕРЕЛ ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ … стор. 194

ФРІС П.Л.
КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ  ЗЛОЧИННІСТЮ … стор. 199