Журнал ПРАВО.UA №2 2018

pdf-downloadPDF АРХІВ:
ПРАВО.UA №2 2018

ЗМІСТ
ЖУРНАЛУ «ПРАВО.UA» №2 2018

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ТЕРЕМЦОВА Н.В.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ЩОДО ФОРМ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ  …стор. 5

ТИМОЩУК О.А.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ МОВИ ЯК НЕОБХІДНОГО ЗАСОБУ КОМУНІКАЦІЇ
В УСІХ СФЕРАХ ЛЮДСЬКОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ …стор. 9

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПОДОЛЯКА С.А.
ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ …стор. 14

ПОЧАНСЬКА О.С.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я ГРОМАДЯН,
ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ …стор. 20

БОРШОШ І.С.
ФУНКЦІЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ У РЕГІОНІ …стор. 27

ТЕТЕРЯ В.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
ТА МІСЦЕ В НЬОМУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА …стор. 33

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КАНЦІР В.С., ВОЛОВЕЦЬ Ю.І.
ПРИНЦИП РІВНОСТІ ПЕРЕД ЗАКОНОМ І СУДОМ ТА ЙОГО СПІВСТАВЛЕННЯ З ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ІМУНІТЕТОМ ДЕПУТАТІВ, СУДДІВ, ДИПЛОМАТІВ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ   …стор. 40

МОЗОЛЬ С.А.
МЕТОДИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ   …стор. 47

ВЛАСЮК В.В.
ПРОБЛЕМИ ВІДМЕЖУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ ПО НАДАННЮ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ, ВІД ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ   …стор. 54

ВАСИЛЬЄВ А.О.
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТАТУСУ ПРОКУРОРА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ   …стор. 64

ДАНИЛЯК А.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ВИЯВЛЕННІ І РОЗСЛІДУВАННІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ   …стор. 71

ЖАЛДАК І.А.
ОДНОЧАСНИЙ ДОПИТ ДВОХ ЧИ БІЛЬШЕ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ:
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ   …стор. 77

КАРДАШ О.Я.
КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ   …стор. 83

ОБОД А.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ   …стор. 88

ЧОРНА Т.Л.
ПРОБЛЕМИ МОЖЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ НА ДОВІЧНЕ УВ’ЯЗНЕННЯ   …стор. 97

МИХАЙЛЮК А.М.
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ФУНКЦІЯ СЛІДЧОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ   …стор. 104

КУЗУБОВА Т.О.
ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ У СИСТЕМІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ, РЕГЛАМЕНТОВАНИХ КПК УКРАЇНИ   …стор. 110

СТИРАНКА М.Б.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СЕПАРАТИЗМ У ПАМ’ЯТКАХ УКРАЇНСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА   …стор. 117

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ХОМЕНКО М.М.
ПРИЗНАНИЕ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ: КОЛЛИЗИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСТИТУЦИОННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ   …стор. 124

БІЛОУС З.В.
НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ФРАНЦІЇ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ 2011 РОКУ
…стор. 129

БУРЯК Я.Я.
КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ …стор. 135

ВОЙТЮК Д.
«ЗА» ТА «ПРОТИ» ПОНЯТТЯ «ҐЕНДЕР» У ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: ТЕРМІНОЛОГІЧНА ДИСКУСІЯ ЧИ ЗМІСТОВНА НОВЕЛІЗАЦІЯ?  …стор. 142

ФЕСЕНКО Є.В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СПАДКУВАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ТВІР,
СТВОРЕНИЙ У СПІВАВТОРСТВІ  …стор.149

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ШАШКОВА-ЖУРАВЕЛЬ І.О., ЛИТВИНЕНКО В.І.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ У ВИПАДКАХ ХВОРОБИ АБО ТРАВМУВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ …стор. 157