Журнал ПРАВО.UA №2 2016

pdf-downloadPDF АРХІВ:
ПРАВО.UA №2 2016

ЗМІСТ
ЖУРНАЛУ «ПРАВО.UA» №2 2016

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ІЛЬНИЦЬКИЙ М.С.
ВИБОРЧА СИСТЕМА ЯК ФОРМА УЧАСТІ СУСПІЛЬСТВА У ФОРМУВАННІ ВЛАДИ …стор. 5

ЄРМАКОВА Г.С.
КАНОНІЧНЕ ПРАВО ЯК МОДЕЛЬ ЄДИНОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ В ЄВРОПІ …стор. 12

МАРТИНИШИН Г.Й.
ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА: АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДОКТРИНИ …стор. 18

СЛІНЬКО Т.М.
СУЧАСНІ ОЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ …стор. 23

ШТОДА І.В.
ЗДІЙСНЕНЯ ДЕРЖАВНОГО КОТРОЛЮ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗА УМОВ ПРОВЕДЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ …стор. 30

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

РАЙНІН І.Л.
ОБЛАСНІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ …стор. 35

ШАПТАЛА О.С., ТАЛАЛАЙ Д.В.
МЕХІНІЗМИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВНИМИ  ІНСПЕКЦІЯМИ НА ПІДКОНТРОЛЬНІ ОБ’ЄКТИ …стор. 42

СТЕФАНЧУК М.В.
ФОРМИ ТА СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОКУРАТУРОЮ  ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ФУНКЦІЇ В СУДІ …стор. 48

ГРІТЧІНА В.Ю.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КАДРОВИХ ПРОЦЕДУР В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ …стор. 56

КОРОПАТНІК І.М.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ВЗАЄМОДІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ З ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ …стор. 61

ДОЛЖЕНКО К.І.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ …стор. 68

 РОМАНЕНКО М.В.
СИСТЕМА ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ …стор. 74

ПОДОЛЯКА С.А.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ …стор. 78

ЗАЯРНЫЙ О.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ МОДЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  ДЕЛИКТОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЁ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА …стор. 86

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БАНДУРКА О.М., КОВАЛЬОВ Є.В.
ЕКОНОМІЧНА НЕБЕЗПЕКА НЕРІВНОСТІ …стор. 95

КЛИМЕНКО О.А.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ У СФЕРІ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ …стор. 101

CТЕЦИК Б.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННИХ НАСЛІДКІВ І ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ НЕЗАКОННОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…стор. 108

БАНДУРКА І.О.
ОБ’ЄКТ НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ОБОВЯЗКІВ ЩОДО ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ …стор. 114

ДЖАВАДОВ Х.А.
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ И РАЗУМНЫЙ СРОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА КАК КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА …стор. 119

ДЕНИСЕНКО Г.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  ДЕТЕКТИВАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ, ЩОДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ…стор. 125

ГРИНЮК В.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕРПІЛИМ ТА ЙОГО ПРЕДСТАВНИКОМ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ…стор. 132

НЄБИТОВ А.А.
ҐЕНЕЗА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ СЕКСУАЛЬНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ…стор. 137

СОСНІНА О.В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОКАРАННЯ ЗА  «ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ» (ст. 182 КК України) …стор. 145

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ЛИТВИНЕНКО В. І.
РЕТРОСПЕКТИВИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ …стор. 154

ЦЮРА В.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКОННОГО  ПРЕДСТАВНИЦТВА БАТЬКАМИ (УСИНОВЛЮВАЧАМИ) …стор. 158

ТИХОНОВА М.А.
CТРАХОВАНИЕ В СПОРТЕ …стор. 164

СОЛОВЕЙ Н.С.
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ …стор. 170

ЧАБАН О.А.
ПРАВО ОСОБИ НА ТАЄМНИЦЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я ЯК ПРИРОДНЕ ТА ПОЗИТИВНЕ ПРАВО …стор. 175

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОБЗЄВА Т.А.
СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ  ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ …стор. 179

Дискусії, обговорення

ЛЕМЕХА Р.І.
ПОНЯТТЯ ІСТОТНОЇ ШКОДИ ЯК ОЗНАКИ, ПЕРЕДБАЧЕНОЇ
ЗАГАЛЬНОЮ ЧАСТИНОЮ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ …стор. 185

ВЛАДИМИРЕНКО І.В.
АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ ЯК ЗАСІБ УРІВНОВАЖУВАННЯ СТАТУСІВ ЛЮДИНИ …стор. 190