Журнал ПРАВО.UA №1 2015

pdf-downloadPDF АРХІВ:
ПРАВО.UA №1 2015

ЗМІСТ
ЖУРНАЛУ «ПРАВО.UA» №1 2015

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

БІЛАС І.Г., БІЛАС А.І.
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ КООРДИНАТ:  ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ В УМОВАХ АСОЦІЙОВАНОГО ЧЛЕНСТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ …стор. 5

КУРКО М.Н., БІЛЕНЧУК П.Д., ЯРМОЛЮК А.А.
ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ (НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ): ІСТОРІОГРАФІЯ СТВОРЕННЯ, СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО І РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ …стор. 21

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

РИБАЛКА Н.О.
ДО ПИТАННЯ РОЗШИРЕННЯ КОЛА ОБ’ЄКТІВ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ОБМЕЖЕННЯМ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ПІД ЧАС НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ …стор. 29

МУЗИЧУК О.М.
ПОВНОВАЖЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ …стор. 34

ЮЛДАШЕВ С.О.
НЕДЕРЖАВНІ НЕКОМЕРЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ У ВИКОНАВЧІЙ ВЛАДІ …стор. 41

ДЕМЕДЮК С.В., МАРКОВ В.В.
ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ …стор. 48

ІЛЬКОВ В.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОДИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА …стор. 53

ІЛЬНИЦЬКИЙ О.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ
РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ …стор. 59

СОЛОМАХА А.Г.
СТАНОВЛЕННЯ М.Д. ІВАНІШЕВА ЯК НАУКОВЦЯ-ПОЛІЦЕЇСТА …стор. 63

ФЕДЕЛЕШ М.М.
ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОСТІ ОРГАНІВ  МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ …стор. 70

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ГУЛА Л.Ф.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВАНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ … стор. 77

СИЧЕВСЬКИЙ В.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ У ДОКАЗУВАННІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ … стор. 83

ГАЦЕЛЮК В.О.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ  СУСПІЛЬНО  НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЯНЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКОНОДАВЦЯ ПРОТЯГОМ 2001 – 2011 РОКІВ) … стор. 89

БАНДУРКА І.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДІТЕЙ … стор. 97

ЧЕРНОВСЬКИЙ О.К.
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ СУДИМОСТІ ОБВИНУВАЧЕНОГО НА ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕКОНАННЯ СУДДІ … стор. 102

ШУМЕЙКО Д.О.
ОСВІДУВАННЯ ОСОБИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ ЧИ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ:  ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ … стор. 106

НАЗИМКО Є.С.
ЗМІСТОВНО-ХАРАКТЕРНІ РИСИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ … стор. 113

КОРОЛЬ В.В.
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СВІДКІВ СВОБОДИ ВІД САМОВИКРИТТЯ ТА ПРАВА НЕ СВІДЧИТИ ПРОТИ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ І ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ … стор. 124

ЛУЦЕНКО Ю.В., КЛИМЕНКО С.В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ … стор. 131

ДРАГОМИРЕЦЬКА Л.С.
ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ … стор. 138

ЧЕСАКОВА М.С.
ФОРМИ І СПОСОБИ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ: ПІДХОДИ ДО ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ … стор. 145

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ІЛЬЧЕНКО А.В.
СПІРНІ СТРАХОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ: ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ … стор. 152

КАЛІНІН М.В.
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРАКСЕОЛОГІЇ КОНФЛІКТУ … стор. 157

ЩЕРБИНА М.С.
ПРИНЦИП ЄДНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ДОЛІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ, ЯКІ НА НІЙ РОЗТАШОВАНІ, В ДОКТРИНІ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ … стор. 163

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

МЕЛЕНКО С.Г, МАРЧАК В.Я.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ АНАХАРСИСА У КОНТЕКСТІ  ФОРМУВАННЯ  СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ … стор. 171

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЛИСЕНКО С.О.
ПРИНЦИП МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЗНАЧЕНОГО ПРИНЦИПУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ … стор. 178

ІВАНОЧКО І.Б.
РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО СТАТУСУ СУДДІВ У ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ … стор. 182

ВОСКРЕСЕНСЬКА І.В.
ЗАХИСТ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ ОСОБИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ … стор. 188

РЕЦЕНЗІЇ, КОМЕНТАРІ

БАНДУРКА О.М.
РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ БІЛАСА ІВАНА ГРИГОРОВИЧА «МІЖНАРОДНІ ПОЛІТИЧНІ І ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ» … стор. 196

БАНДУРКА О.М.
РЕЦЕНЗІЯ НА ПЕРШИЙ ТОМ ТРИТОМНОГО ВИДАННЯ  «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. ТОМ І. А – Д» / ЗА РЕДАКЦІЄЮ В.Н. ДЕНИСОВА, Ю.С. ШЕМШУЧЕНКА. – КИЇВ, 2014 … стор. 200

КРУСЯН А.Р.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ВАСИЛЬЧЕНКО ОКСАНИ ПЕТРІВНИ «ПРИНЦИП РІВНОСТІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ТА ЙОГО ЦІННІСНІ ВИМІРИ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ»… стор. 202