Журнал ПРАВО.UA №1 2014

pdf-downloadPDF АРХІВ:
ПРАВО.UA №1 2014

ЗМІСТ
ЖУРНАЛУ «ПРАВО.UA» №1 2014

Теорія, історія держави і права

БІЛАС І.Г., БІЛАС А.І.
Сучасна українська держава і право в системі міжнародних координат: проблеми та напрямки модернізації в умовах асоційованого членства з Європейським Союзом … стор. 5

КУРКО М.Н., БІЛЕНЧУК П.Д., ЯРМОЛЮК А.А.
Поліція України (національна поліція): історіографія створення, стан законодавчого і ресурсного забезпечення та перспективи розвитку … стор. 21

Адміністративне право

РИБАЛКА Н.О.
До питання розширення кола об’єктів прокурорського нагляду за обмеженням особистої свободи під час надання психіатричної  допомоги у примусовому порядку … стор. 29

МУЗИЧУК О.М.
Повноваження підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення … стор. 29

ЮЛДАШЕВ С.О.
Недержавні некомерційні організації як засіб подолання корупції у виконавчій владі … стор. 41

ДЕМЕДЮК С.В., МАРКОВ В.В.
Підготовка та підвищення кваліфікації працівників у сфері боротьби з кіберзлочинністю … стор. 48

ІЛЬКОВ В.В.
Реалізація кодифікації джерел адміністративного права … стор. 53

ІЛЬНИЦЬКИЙ О.М.
Забезпечення громадської безпеки в умовах реформування органів внутрішніх справ України … стор. 59

СОЛОМАХА  А.Г.
Становлення М.Д. Іванішева як науковця-поліцеїста … стор. 63

ФЕДЕЛЕШ М.М.
Проблеми системності органів міністерства юстиції України … стор. 70

Кримінальне право,
кримінальний процес та криміналістика

ГУЛА Л.Ф.
Методологічні основи оперативано-розшукової протидії злочинам, що вчиняються організованими злочинними групами … стор. 77

ГАЦЕЛЮК В.О.
Окремі проблеми криміналізації та декриміналізації суспільно небезпечних діянь у сфері господарської діяльності (за матеріалами діяльності законодавця протягом 2001 – 2011 років) … стор. 83

БАНДУРКА І.О.
До питання про предмет злочинів проти дітей  … стор. 91

ЧЕРНОВСЬКИЙ О.К.
Вплив попередньої судимості обвинуваченого на формування внутрішнього переконання судді … стор. 96

ШУМЕЙКО Д.О.
Освідування особи при розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди службовою особою: проблеми правозастосування … стор. 100

НАЗИМКО Є.С.
Змістовно-характерні риси міжнародно-правових стандартів застосування покарання до неповнолітніх … стор. 107

КОРОЛЬ В.В.
Гарантії забезпечення для свідків свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї за новим КПК України … стор. 118

ЛУЦЕНКО Ю.В., КЛИМЕНКО С.В.
Поняття та зміст кримінально-правової політики держави … стор. 125

ДРАГОМИРЕЦЬКА Л.С.
Поняття та основи прокурорського самоврядування в Україні … стор. 132

ЧЕСАКОВА М.С.
Форми і способи протидії розслідування злочинів: підходи до їх класифікації … стор. 139

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

ІЛЬЧЕНКО А.В.
Спірні страхові правовідносини: цивільний процесуальний аспект … стор. 146

КАЛІНІН М.В.
Стан дослідження проблеми праксеології конфлікту … стор. 151

ЩЕРБИНА М.С.
Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, в доктрині земельного права України … стор. 157

Філософія і психологія права

МЕЛЕНКО С.Г, МАРЧАК В.Я.
Філософсько-правові погляди анахарсиса у контексті формування соціальної та правової філософії українського соціуму … стор. 165

Міжнародне право

ЛИСЕНКО С.О.
Принцип моделювання в законодавчому процесі Європейського Союзу та можливість використання зазначеного принципу в українському законодавстві  у сфері інформаційної безпеки … стор. 172

ІВАНОЧКО І.Б.
Реалізація міжнародних стандартів щодо статусу суддів у ході проведення судово-правової реформи в Україні … стор. 176

ВОСКРЕСЕНСЬКА І.В.
Захист статевої свободи та статевої недоторканності  особи: міжнародно-правовий аспекти … стор. 182