Право.UA. 2020 р., №3

PDF АРХІВ: Право.UA. 2020 р., №3

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

НRYTSAI I.
STATE POLICY IN THE FIELD OF PREVENTING AND COMBATING GENDER-BASED VIOLENCE: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE

стор.5

ШЮКЮРОВ Н.Х.
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О СООТВЕТСТВИИ ПРАВОВЫХ АКТОВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ КОНСТИТУЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

стор.12

КУП’ЯНСЬКА А.М.
ОГЛЯД ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ
ОКРЕМОЇ ДУМКИ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ФКС ФРН)

стор.18

КЛЄЦ Т.С.
ТРУДОВА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТРУДОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

стор.25

КАПІТАН О.І.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

стор.32

КУЗЬМЕНКО Н.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ РАЙОНІВ ТА СІЛЬРАД УКРАЇНСЬКОЇ СРР У 1920-Х РР.

стор.38

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПРИПУТЕНЬ Д.С.
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБІГОМ ЦИВІЛЬНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

стор.48

АСКЕРЛИ Г.С.
ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

стор.54

ЄСІМОВ С.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ БАЗ ДАНИХ

стор.58

ТЕРЕХОВ В.
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

стор.65

БОРТНИК Н.П., РАДЕЙКО Р.І.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МІГРАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

стор.69

ЛУПУ А.К.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ УРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У СИСТЕМІ
АНТИКОРУПЦІЙНОГО ПРАВА: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

стор.75

ЛЕДВІЙ О.І.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

стор.83

СТАРИЧЕНКО А.О.
ОРГАНИ І СЛУЖБИ В СПРАВАХ ДІТЕЙ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО
АДМІНІСТРУВАННЯ: ПИТАННЯ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ

стор.89

МОКАНИК М.Р.
АДВОКАТ ТА ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ: НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ
АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ

стор.95

БОРТНИК Н.П., ІЛЬЧИШИН Н.В., СКОЧИЛЯС-ПАВЛІВ О.В.
СУБ’ЄКТИ У ПРАВОВІДНОСИНАХ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

стор.102

БАРАНЯК В.М.
МЕТОДИКА ДІАГНОСТИЧНОГО ТА ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБРОЇ ЗА ЇЇ СЛІДАМИ НА ТІЛІ ПІДОЗРЮВАНОЇ ОСОБИ

стор.107

ГУЛАК Л.С., МАЛЕЦЬ М.Р.
ПРАВОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

стор.110

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ЛИТВИНЕНКО В.І.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

стор.118


ЛИСЕНКО С.О.
ПРОТИСТОЯННЯ ДВОХ ДОМІНУЮЧИХ КОНЦЕПЦІЙ БЕЗПЕКИ,
МІЖ ЯКИМИ ІСНУЄ УКРАЇНА

стор.129


БАНДУРКА І.О., МАЛИНОВСЬКА Т.М.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

стор.142


ШВЕЦЬ О.А., КАНЦІР В.С., ПАЛЮХ А.І.
ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ДОСВІД ОКРЕМИХ ДЕРЖАВ

стор. 147


ФІЛІПЕНКО Н.Є.
ФОРМИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ

стор.155


КОНСТАНТІНОВ К.В.
СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ ПРОТИДІЇ НАДАННЮ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ В УКРАЇНІ ТА ДАВАННЮ ХАБАРА В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

стор. 160

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ПОЧАНСЬКА О.С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ ГРОМАДЯН,
ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ

стор.167


БІЛОУСОВ С.М.
КРИТЕРІЇ ВІДМЕЖУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМЕРЦІЙНОГО ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

стор. 173

МАРТИНЮК Н.М.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

стор.180

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ЄВДОКІМЕНКО С.В., ЄВДОКІМЕНКО С.А.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

стор.186

КІС А.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

стор.194

ЩЕРБАКОВ В.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ТА ЇХ ПРОЯВИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

стор. 199

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ІНШЕ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ “ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНИХ НАУК В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ”

ВИМОГИ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

СВІТЛАК І.
ЦИФРОВИЙ СЕГМЕНТ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
стор 208

ЛЕЩИШИН Р.М.
МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
стор 213

ВАСИЛЕНКО В.М.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІВІДОМЧОГО ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
стор. 219

МЕЛЬНИЧЕНКО А.М.
АДМІНІСТРАТИВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРОТИДІЇ
ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
стор. 225

ШКІНДЮК В.І.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
стор. 231

СТАРОСТА В.І.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ ЯК ОБ’ЄКТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
стор. 236

КОРНЄВ О.В.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ СЛУЖБОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
стор. 242

ТАТАРИН Н.М.
ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 248

ЯЦЕНКО Ф.П.
МІСЦЕ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА ЯКІСТЮ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ
стор. 253

БОДНАР С.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
стор. 260