Право.UA. 2020 р., №2

PDF АРХІВ: Право.UA. 2020 р., №2

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ПИЛИПЕНКО В.П.
ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ В СТАТУТАХ МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ТРИБУНАЛІВ ТА
РИМСЬКОМУ СТАТУТІ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ

стор.5

БАНДУРКА С.С.
ІСТОРИЧНЕ МІСЦЕ АДВОКАТУРИ В РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВІ І ДЕРЖАВИ

стор.11

МЕДВІДЬ О.О.
ВИКОНАВЧА ВЛАДА ЯК СУБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ
У СФЕРІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

стор.19

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ШЕВЧЕНКО А.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ

стор.26

СІТНІКОВ В.В.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ
В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

стор.33

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КУДІНОВ С.С., ТАЛАЛАЙ Д.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ
ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

стор.40

ЛИСЕНКО С.О.
ІНСАЙДЕРСЬКІ ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

стор.48

ЛИТВИНЕНКО В.І., ПРИГУНОВ П.Я.
ПРОТИДІЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: КРІЗЬ ПРИЗМУ
ОСТАННІХ ПРАВОВИХ НОВЕЛ (МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД)
стор.54

ЖАРОВСЬКА І.М.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ НАСИЛЬСТВА ПРОТИ ЖІНОК ТА ДОМАШНЬОГО
НАСИЛЬСТВА: ЗАГРОЗИ COVID-19

стор.64

ШВЕД І.В., КАНЦІР В.С.
КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПЛАТФОРМИ ІНСТИТУТУ ВИДАЧІ ОСОБИ (ЕКСТРАДИЦІЇ)
ТА ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ

стор.71

КОРЕЦЬКИЙ О.П.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ЩОДО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

стор.77

УГРИНОВСЬКА О.І., ПІНЯШКО М.М.
НОВЕЛІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ КАСАЦІЙНОГО
ПЕРЕГЛЯДУ: ПРОЦЕСУАЛЬНА ПАНАЦЕЯ ЧИ ІЛЮЗІЯ?

стор.84

ОСМОЛЯН В.А.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ У СВІТЛІ НОВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ЗАГРОЗ,
ЗОКРЕМА КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ

стор.95

НОВІЧЕНКО А.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

стор.103

СЕМЕНЕНЕНКО Д.
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД, СУДОВИЙ І ВІДОМЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАСТОСУВАННЯМ
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

стор.108

КУШНЄРЬОВ В.М.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ СТРОКІВ
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УКРАЇНІ, КРАЇНАХ ЄВРОПИ, США ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ:
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

стор.115

ГОНЧАРУК В.Л.
КАТЕГОРІЯ «ПРЕДИКАТНИЙ ЗЛОЧИН» У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

стор.120

ФІЛІПЕНКО Н.Є.
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВО – ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

стор.130

АЛЄКСЄЄВА-ДАНИЛЕНКО Ю.В.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ

стор.138

КОРЕЦЬКА В.В.
МЕЖІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

стор. 142

МАЛИНОВСЬКА Т.М.
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ

стор.148

ЄВДОКІМЕНКО С.А.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ,
ЇЇ ПРАВООХОРОННА ФУНКЦІЯ

стор.154

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

УСТИМЕНКО Т.П., ШАПОВАЛ Л.І.
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВИДОБУТКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
В МЕЖАХ ВИКЛЮЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

стор.159

ОЛІЙНИК Р.В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЩОДО ОТРИМАННЯ ЗГОДИ
НА ПОСМЕРТНЕ ДОНОРСТВО

стор.166

ДИСКУСІЇ,ОБГОВОРЕННЯ,АКТУАЛЬНО

ИНТЕРВЬЮ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
ЮНЕСКО-СОЦИО» ВАЛЕРИЯ КУЗНЕЦОВА (В.К.)
С ПРОФЕССОРОМ АЛЕКСЕЕМ ЮЛДАШЕВЫМ (А.Ю.)

ВЫБОРЫ ВО ВЛАСТЬ МОГЛИ БЫ СТАТЬ ПРЕЛЮДИЕЙ УКРАИНСКОГО ЧУДА

стор.171

ГРЕЧЕНКО В.
КНИГА ПРО ФЕНОМЕНАЛЬНУ ОСОБИСТІСТЬ
З приводу книги Миколи Пугача «Потрібний людям» (Життя видатних людей).
Харків: ФОП Панов А.М., 2020. 276 с. іл.)

стор.182

МЕЛЬНИЧУК С.М.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
стор. 185

ФРАНЧУК Т.А.
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ПЕРЕТИНУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
стор. 191

РУВІН О.Г.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ
СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ
стор. 199

СТРОЇЧ В.В.
ПРАВОВА ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ
У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИННОСТІ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
стор. 205

ПОЛЯНСЬКИЙ А.О.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ
ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК ОБ’ЄКТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
стор. 210

РУМЯНЦЕВ О.П.
ЗАХИСТ ПРАВА НА ТРАНСПЛАНТАЦІЮ ЯК ГАРАНТІЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
стор. 216

ХАЙНАЦЬКИЙ Є.С.
ЗМІСТ СИСТЕМИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ
стор. 224

НЕВЯДОВСЬКИЙ В.О.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
стор. 232

ТАТАРИН Н.М.
ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 237