Право.UA. 2019 р., №3

PDF АРХІВ: Право.UA. 2019 р., №3

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ТЕРТИШНИК В.М.
СИНЕРГЕТИКА ПРАВОВОГО АБСУРДУ НА ТЕРЕНАХ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕФОРМ
стор. 5

ЯКОВЕНКО М.М.
ҐЕНЕЗА ВЧЕНЬ ПРО СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
стор. 11

БИРКОВИЧ О.І.
ТРАНСФОРМАЦІЯ УСТОЇВ СУДОЧИНСТВА ТА СУДОУСТРОЮ В УКРАЇНІ Х-ХІІІ СТ.
стор. 18

КЛЮЧКОВИЧ В.Ю.
ПОНЯТТЯ СУДОВОЇ ДИСКРЕЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ СУДУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
стор.24

КОРШУН А.О.
СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ГЛАСНОСТІ І ВІДКРИТОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ
стор. 32

ТИМОЩУК О.А.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ЩОДО ПОРЯДКУ ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЧА ДО УЧАСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
стор. 39

ШЕВЧЕНКО Ю.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УСРР У 20-Х РОКАХ ХХ СТ.
стор. 49

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

НЕСТОР Н.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ВИЩОЮ РАДОЮ ПРАВОСУДДЯ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУДІВ (СУДДІВ)
стор. 57

ВОЙТОВ Г.В.
КАТУВАННЯ УВ’ЯЗНЕНИХ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ АДМІНІСТРАЦІЄЮ МІСЦЬ НЕСВОБОДИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
стор. 63

БУКІН М.П., СТОЛБА В.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
стор. 70

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

АВДЄЄВ О.О., ШЕВЕЛЕВ К.Є.
НАУКОВО-ЗМІСТОВНІ СКЛАДОВІ СУЧАСНОЇ ЮВЕНАЛЬНОЇ ВІКТИМОЛОГІЇ
стор. 74

МАСЛОВА Н.Г.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ І ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ФОН КРИМІНАЛЬНОГО РАДИКАЛІЗМУ
стор. 78

МАРТОВИЦЬКА О.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПІДСТАВИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
стор. 85

КУШПІТ В.П.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 93

МИСКОВА Г.М.
ВІКТИМОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ СЕКСУАЛЬНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДИТИНИ
стор. 100

ГАНЕНКО І.С.
ІМУНІТЕТ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
стор. 109

НАДІЖКО М.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ
стор. 115

БАРДАЧОВ В.В.
ДЕТЕРМІНАНТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
стор. 123

ЦИЛЮРИК І.І.
УЧАСНИКИ ОСВІДУВАННЯ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
стор. 130

МИЦЬКА О.І.
СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ШТРАФУ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ
стор. 136

ГРИГОРОВА Є.В.
ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДКУПУ ВИБОРЦЯ, УЧАСНИКА РЕФЕРЕНДУМУ
стор. 142

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

КОСТЮЧЕНКО О.Є.
ПЕРВИННІ ТА ВТОРИННІ ПРАВОВІ РЕЖИМИ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
стор. 148

ПОПОВА С.О.
ПРАВОВА ПРИРОДА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ПРАВО НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ, ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЮ
стор. 154

ФІЛОНОВА Ю.М.
САМОЗАХИСТ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЧУЖЕ МАЙНО В УКРАЇНІ
стор. 162

РЕЦЕНЗІЇ, АНОТАЦІЇ

ЛОЩИХІН О.М.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ С. В. КУДІНА НА ТЕМУ: «ПОРІВНЯЛЬНА ІСТОРІЯ ПРАВА: ВІТЧИЗНЯНА ТРАДИЦІЯ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ»
стор. 170

СТЕПОВИК Д.
ПАРИЗЬКИЙ ПРОЦЕС: ВІД ДЕЗІНФОРМАЦІЇ ДО ДЕКОМУНІЗАЦІЇ РЕЦЕНЗІЯ НА КН.: ПАРИЗЬКИЙ ПРОЦЕС: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ. ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ (1917 – 2017 рр.)
стор. 172

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

БАНЧУК-ПЕТРОСОВА О.В.
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
стор. 177

ЧУЙКОВА В.Ю.
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПРИНЦИПІВ СПАДКОВОГО ПРАВА
стор. 183

СИДОР Н.Т.
ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
стор. 191

БУДЗИК Б.В.
ВАГОМІСТЬ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
стор. 196

КАПУШ І.І.
ВПЛИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НА МОЖЛИВІСТЬ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ ОСОБИ ДО ІНФОРМАЦІЇ: ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР
стор. 201

ШЕВЧЕНКО А.В.
СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ПІДБОРУ КАДРІВ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
стор.205

СУГАК О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
стор. 209

ЛУПУ А.К.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЯМИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОБМЕЖЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
стор.214

ГРИЦАЙ І.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНОФІЛОСОФСЬКИХ ПІДХОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ
стор.222

БАНАХ С.
ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ
стор. 202

ШЕНЦЕВ Д.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ
стор. 243