Анотації статей журналу «ПРАВО.UA» №3 2017

pravo-ua-unesco-socioВийшов друком черговий номер науково-практичного журналу «ПРАВО.UA»
(№3 2017)
У  ньому, як завжди, цікава та корисна інформація для Вас в галузях:
  • теорії, історії держави і права;
  • адміністративного права;
  • кримінального права, кримінального процесу та криміналістики;
  • цивільного, підприємницького, господарського та трудового права;
  • міжнародного права;
  • філософії і психології права;
  • банківського та фінансового права;
  • порівняльного права;
  • обговорення, дискусії.
Пропонуємо Вашій увазі анотації до статей:

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

ЛОЩИХІН Олександр Миколайович,
МАРТИНЮК Марія Іванівна

Теоретичні підходи до визначення поняття та особливостей муніципальної демократії

У статті розглянуто теоретичні засади до визначення поняття муніципальної (локальної) демократії, співвідношення та зв’язок понять «демократія», «муніципальна демократія», «місцеве самоврядування. Проаналізовано погляди вчених щодо визначення поняття муніципальної демократії та її особливостей.

Конституційно-правові засади місцевого самоврядування та процеси децентралізації в Україні, викликані реалізацією Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р., обумовлюють актуалізацію теоретичного осмислення демократичних процесів на місцевому (локальному рівні).
Розширення повноважень та можливостей територіальних громад (управлінських, розпорядчих, фінансових, інституційних тощо) свідчать не тільки про прояви, але й про реалізацію на практиці принципів та форм муніципальної демократії.

Важливим у процесі демократичних перетворень на місцевому (локальному) рівні є усвідомлення сутності муніципальної демократії, її змістовних та просторових характеристик.
Визначення поняття та особливостей муніципальної демократії під час децентралізації в Україні має значення не тільки для теоретичного і концептуального її оформлення, але й для формування практичної складової механізмів та інструментарію реалізації демократичної моделі суспільних відносин на місцевому рівні.

Наукова концептуалізація поняття «локальна демократія» здійснюється у процесі нетривалого дослідження, теоретичних напрацювань (з початку 90-х років ХХ ст.), але еволюційно виважених та науково обґрунтованих. Процес аналізу місцевої демократії за останні роки набув значної інтенсифікації. Місцева демократія є комплексним соціальним, політичним, культурним і правовим феноменом, який повинні вивчати політологи, юристи, соціологи, економісти й ін. Ця проблематика потребує розгляду не лише тому, що до будь-якої теми має проявлятися науковий інтерес, а й тому, що потреба вивчення необхідна задля оптимізації та підвищення ефективного управління у державі, зокрема на її локальному рівні.


ІЛЬНИЦЬКИЙ Михайло Степанович

Становлення конституційного ладу в Україні

Становлення конституційного ладу в Україні – це послідовний процес розробки, прийняття та реалізації положень Основного Закону, який є визначальним і основоположним нормативно-правовим актом для всієї правової системи України.

Проголошення незалежності України та становлення українського суспільства обумовили багато питань подальшого розвитку нової європейської держави, основою якого має бути Конституція.

Становлення конституційного ладу в Україні ніколи не було простим, воно відбувалось в умовах гострого політичного протистояння між різними політичними силами, зазнаючи впливу глобалізації, світової економічної кризи і європейського вибору України. За роки незалежності Україна пройшла складний шлях розвитку як демократична, незалежна і суверенна держава, але її правова система потребує вдосконалення, насамперед, шляхом змін і доповнень до чинної Конституції – Основного Закону країни.


ЄРМАКОВА Ганна Станіславівна

Історико-правові засади втілення євроінтеграційних процесів: ретроспективний аналіз

Здійснено пошук витоків та історичних передумов становлення ідеї європейської інтеграції. Визначені основні особливості юридичного закріплення інституційних засад євроінтеграційного досвіду в рамках Священної Римської імперії. Проведено аналіз історичних проектів обґрунтування форми та механізму об’єднання європейських держав з його подальшим юридичним оформленням.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

СВІТЛИЧНА Юлія Олександрівна

Тенденція регіонального розвитку в Україні

Стаття розглядає основні тенденції розвитку регіонів в Україні. Вказано, що одним із основних напрямків регіонального розвитку є правове забезпечення економіки країни. Виокремленні основні проблеми розвитку регіону в сфері економіки. Запропоновані та охарактеризовані основні напрямки вдосконалення економічного розвитку регіонів.


ГАСЫМЗАДЕ Рамиз Айдын оглу

Налоги в Азербайджане в периоды с начала III века и до начала IX века нашей эры

В статье автор указывает, что в Азербайджане на раннем этапе феодализма основной формой эксплуатации крестьян были налоги и возложение государственных повинностей.
Перестройка налоговой системы, начатая при Шахиншахе Кавад, была завершена I Хосровом Анушираваном. Сасанидский шах I Хосров провел налоговую реформу, чтобы уменьшить произвол сборщиков налогов и обеспечить включение средств в казну.


ПОНОМАРЬОВ Сергій Павлович

Адміністративно-правові повноваження президента України як суб`єкта забезпечення національної безпеки і оборони

У статті розглянуті адміністративно-правові повноваження Президента України в сфері забезпечення національної безпеки і оборони, проаналізовані положення Конституції України та інших законодавчих актів, регламентуючих статус Президента України, як глави держави, гаранта державного суверенітету і територіальної цілісності України, додержання Конституції України, захисту прав і свобод людини і громадянина.

Аргументована необхідність розширити адміністративно-правові повноваження з питань управління всіма військовими формуваннями держави в надзвичайних ситуаціях.


ЩОКІН Ростислав Георгійович

Мета і цілі державної політики у галузі освіти: сучасний стан бачення проблеми

Стаття присвячена питанню визначення цілей державної політики у галузі освіти в Україні. Автор розглядає як бачення проблеми філософами, управлінцями, юристами, так і наявні концептуальні програмні документи, аналізуючи їх крізь призму існуючих у сфері освіти проблем. У підсумку сформульовано основні цілі, досягнення яких дозволить вивести вітчизняну освітню політику на якісно новий рівень.


КОВАЛЬЧУК Алла Юріївна

Місце і роль органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки України

У статті піднімаються проблеми діяльності органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки України. Здійснено аналіз основних напрямів державної політики національної безпеки на сучасному етапі та функцій органів виконавчої влади щодо забезпечення її практичної реалізації. Особливу увагу приділено питанням мотивації державного службовця.
Проаналізовано повноваження органів державної виконавчої влади у сфері забезпечення національної безпеки України.
Запропоновано перспективні шляхи вдосконалення адміністративно-правової регламентації діяльності органів виконавчої влади, які забезпечують національну безпеку України.


ПОЧАНСЬКА Олена Сергіївна

Види суб’єктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні

Розглянуто сучасні наукові підходи до класифікації суб’єктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі, визначено основні критерії для їх класифікації. Виділено основні групи суб’єктів забезпечення та захисту прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні, надано загальну характеристику змісту та особливостей їх діяльності


ЄПІШКО Івєтта Сергіївна

Захист честі та гідності поліцейського в процесі інтеграції гендерних аспектів у його діяльністі 

Стаття присвячена дослідженню проблеми інтеграції гендерних аспектів у діяльність поліцейського. Проаналізовано внутрішній та відомчий контроль діяльності поліції. Висвітлені кадрові питання набору до служби в лавах поліції з урахуванням вимог гендерної політики. Надано визначення понять «гендер» та «гендерний баланс».


ВЛАДИМИРЕНКО Ігор Вячеславович

Нові принципи адміністративного судочинства

Зроблено спробу застосування системного підходу, сформульовано вимоги необхідності, достатності до принципів (основних засад) адміністративного судочинства України. Метою формулювання та забезпечення функціонування принципів судочинства є одержання не тільки відповідних локальних позитивних ефектів, а й сумарного, синергетичного ефекту.


ВЕКЛИЧ Владислав Олександрович

Теоретична та історико-правова розробленість понять запобігання і боротьби з корупцією у контексті системи подолання корупції в Україні

У статті закцентовано увагу на поточних проблемах теоретичної та історико-правової розробленості понять запобігання і боротьби з корупцією у контексті системи подолання корупції. Опрацьовано визначення останньої, а також перспективи подальших досліджень у окресленій сфері. З-поміж іншого зроблено спробу опрацювання загальних рис запобігання і боротьби з корупцією у контексті ретроспективи щодо регулювання суспільних відносин на території України за різних історичних періодів.
Окреслено деякі перспективи теоретико-правових перетворень з урахуванням розглянутої проблематики.


БАЙРАК Віталій Віталійович

Поняття адміністративної відповідальності у сфері управління морським та річковим транспортом та її функції

У статті викладено характеристику сучасних поглядів на функціонування інституту адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері управління морським та річковим транспортом.
Проведено аналіз сутності та змісту загального поняття адміністративної відповідальності, а також її призначення у сфері управління щодо регулювання суспільних відносин.
Подано авторське визначення поняття «адміністративної відповідальності у сфері управління морським та річковим транспортом».


ЛЕГКА Оксана Володимирівна

Поняття та зміст адміністративної відповідальності в сучасних умовах розвитку адміністративного законодавства України

У статті досліджено поняття адміністративної відповідальності та її сутності шляхом проведення ретроспективного аналізу підходів щодо її розуміння.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, 
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КОРНИЕНКО Михаил Васильевич,
ТЕРТЫШНИК Владимир Митрофанович

Острые углы реформирования следственных органов в Украине: семь раз не для нас

В статье анализируются новеллы УПК Украины и законодательства о следственных органах. Раскрываются концептуальные модели совершенствования статуса следователя. Вносятся предложения по оптимизации досудебного расследования.


ШЕВЧИШЕН Артем Вікторович

Доказування обставин, що доходи отримані внаслідок вчинення корупційного правопорушення у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

У статті досліджуються особливості доказування обставин, що доходи отримані внаслідок вчинення корупційного правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Відповідні обставини з’ясовано з урахуванням виду злочинно набутого майна та одержаного доходу (ті, які отримані від реалізації майна, а також від його використання, а також ті, що отримані від грошових коштів, шляхом їх інвестування чи укладення договорів).


КОВАЛЬЧУК Сергій Олександрович

Поняття та загальна характеристика вчення про речові докази у кримінальному процесі

Стаття присвячена наданню загальної характеристики вчення про речові докази у кримінальному процесі. Визначаються історично сформовані й об’єктивно існуючі емпіричні і теоретичні передумови його формування. Формулюється загальна наукова проблема та окреслюється низка часткових проблем, які потребують вирішення на теоретичному рівні. Досліджуються об’єкт, предмет, мета, завдання, функції та система вчення про речові докази у кримінальному процесі, на основі яких визначається його поняття.


МОЗОЛЬ Станіслав Анатолійович

Окремі питання методології дослідження кримінологічної безпеки

Стаття присвячена узагальненню поглядів на основні напрями розвитку кримінологічної безпеки як об’єкта методологічного дослідження. Зазначається, що виникла нагальна і об’єктивна потреба у виробленні нового методологічного розуміння безпеки з кримінологічних позицій. Зокрема, звертається увага те, що сфера безпеки держави поки що один з найменш розроблених об’єктів наукового аналізу, що вимагає особливої уваги до вибору вірної методології дослідження.

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, 
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ЛУЧКА Ігор Юрійович

Нове у законодавстві про інтелектуальну власність

Проаналізовані законопроекти, подані до Верховної Ради України, що пропонують певні зміни у сфері інтелектуальної власності, правове забезпечення якої зараз інтенсивно розбудовується. Оновлення відповідного законодавства у сфері захисту права ІВ проведено в рамках Угоди про асоціацію, а отже, відповідає європейським стандартам. Особлива увага приділена боротьбі з так званим «патентним тролінгом».

Проаналізовано деякі інновації процесуального законодавства, пов’язані із «запуском» нової інституції – Вищого суду з питань інтелектуальної власності України, а також розвиток принципів судочинства. Наголошено на важливості нового принципу судочинства – принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами.


ЛИСЕНКО Сергій Олексійович

Проблеми правового визначення концептуальної моделі розуміння інформаційної безпеки підприємництва як універсального об’єкта суспільних відносин у складі національної безпеки

Статтю присвячено проблемі формування концептуальної моделі розуміння інформаційної безпеки підприємництва з точки зору права. Автор аналізує специфіку вітчизняного правового регулювання відносин між суб’єктами інформаційного права та державою крізь призму інформаційної безпеки підприємництва


ХИКМЕТ Аловсат оглы Джавадов

Определение целей стадии подготовки дела к судебному рассмотрению в контексте эффективности гражданского судопроизводства

Стаття присвячена дослідженню цілей стадії підготовки справи до судового розгляду в цивільному процесі. Аналізуються представлені в науковій літературі підходи до визначення завдань стадії підготовки. Розглядається проблема можливості досягнення тих цілей і завдань, які пропонуються в законодавстві і науці. Обґрунтовується доцільність позиціонування залучення до участі в справі всіх зацікавлених осіб, а також з’ясування позиції відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі, в якості безпосередніх цілей стадії підготовки.

Аргументується висновок про те, що додатковою метою стадії підготовки є також дозвіл клопотань осіб, які беруть участь у справі, пов’язаних з доведенням.

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ДИМІНСЬКА Олена Юріївна

Перспективи гармонізації договірного права ЄС

На підставі аналізу правової природи таких категорій у теорії права, як уніфікації та гармонізація, у статті визначається особливість сучасного стану гармонізації договірного права ЄС. Автор визначає види та форми гармонізації договірного права ЄС, наводить тези на користь та проти таких процесів.

Автор зосереджує увагу на можливості та доцільності створення єдиного кодифікованого акту у сфері договірного права ЄС та можливих наслідках такої уніфікації.

За результатами зроблено висновок про те, що необхідність уніфікації договірного права ЄС викликана неоднорідністю норм різних національно-правових систем, що регулюють договірні відносини в межах ЄС.

ФІЛОСОФІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

ФЕДІНА Аліна Василівна

Окремі положення реалізації принципу публічного здійснення правосуддя крізь призму ефективної комунікації

На підставі аналізу правової природи таких категорія в теорії права, як уніфікації та гармонізація, у статті визначається особливість сучасного стану гармонізації договірного права ЄС. Автор визначає види та форми гармонізації договірного права ЄС, наводить тези на користь та проти таких процесів.

Автор зосереджує увагу на можливості та доцільності створення єдиного кодифікованого акту у сфері договірного права ЄС та можливих наслідках такої уніфікації.

За результатами зроблено висновок про те, що необхідність уніфікації договірного права ЄС викликана неоднорідністю норм різних національно-правових систем, що регулюють договірні відносини в межах ЄС.


ШУВАЛЬСЬКА Люсьєна Романівна

Зародження ідеї участі народу у відправленні правосуддя

У статті автор досліджує зародження принципу участі народу у відправленні правосуддя у стародавньому місті-полісі Афінах. Утворений згідно законів Солона античний народний виборний суд – Дикастерія став прототипом сучасного суду присяжних. У статті також розглядаються питання встановлення принципів справедливості та верховенства права в діяльності Афінського Дикастерія.


МУЗИКА Марія Петрівна

«Філософія життя» — новий ірраціоналістичний напрям у філософії права

У статті досліджується новий філософсько-правовий напрям – «філософія життя», який будується на основі ірраціоналістичних філософсько-правових поглядах. Розглянуто такі три основні етапи формування «філософії життя»:
1) започаткування концепції «філософії життя» А. Шопенгауером;
2) розквіт концепції завдяки трактуванню життя через «волю до влади» Ф. Ніцше;
3) розгляд філософії життя В. Дільтеєм, Г. Зіммелем та А. Бергсоном.

Запропоновано під філософією життя як ірраціоналістичним напрямом у філософії права розуміти сукупність філософсько-правових поглядів на предмет дослідження – життя, яке з точки зору більшості представників даної концепції розуміється як особлива цінність, ірраціональний спосіб буття, який не може бути осмислений через раціональні способи пізнання.

Встановлено, що у філософсько-правовій концепції «філософія життя» життя трактується як: воля до життя (А. Шопенгауер); воля до влади (Ф. Ніцше); життєвий порив (А. Бергсон); потік людських переживань(Г. Зіммель).

Виявлено, що філософсько-правовій концепції філософії життя притаманні наступні характеристики: будується на біологізаторських позиціях; сформована на проблемах смислу, мети та цінності життя; основними формами пізнання життя вважається: інтуїція, воля, переживання та інші ірраціональні елементи; життя не можна опанувати за допомогою логічних міркувань: понять, категорій, розумової діяльності; мислення є функцією життя.

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ПОПОВА Лілія Миколаївна

Основні засади державного фінансового контролю в Україні

У статті розглянуто розвиток системи державного фінансового контролю України в умовах проведення радикальних економічних реформ, спрямованих на наближення України до європейського економічного простору. Розкриваються питання сутності контролю та його роль у системі державного управління, досліджуються основні етапи проведення контролю, розглядаються ознаки державного контролю. Крім того, розглядається предмет застосування фінансового контролю та його принципи, а також пропонуються шляхи вдосконалення системи фінансового контролю в Україні.

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВО

БАУЛА Марина Валеріївна

Правова культура як методологія порівняльно-правових досліджень

У статті досліджуються особливості формування методології порівняльного правознавства в контексті опозиції правової культури та порівняльно-правового функціоналізму, а також з’ясовується зміст основних підходів до розуміння культурологічного методу як самостійної методології порівняльно-правових досліджень.

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

ВОЛИНЕЦЬ Руслан Анатолійович

Деякі рекомендації щодо кваліфікації окремих злочинів, які посягають на фондовий ринок, та їх розмежування із суміжними злочинами

З урахуванням аналізу проблематики дослідження, даються рекомендації щодо питань кваліфікації окремих злочинів, які посягають на фондовий ринок, а також робиться спроба їх розмежування із суміжними злочинами. Досліджуються різного роду ситуації, які виникають (можуть виникати) на практиці. Окремо приділяється увага аналізу критеріїв розмежування злочинів, що посягають на фондовий ринок із суміжними злочинами, при цьому формулюються пропозиції зі зміни чинного кримінального законодавства України, стосовно окремих питань охорони фондового ринку.


ОПАНАСЕНКО Віталій Ігорович

Фальсифікація доказів як специфічне кримінально-правове явище: поняття, зміст, види

У статті аналізуються позиції представників науки кримінального права щодо змісту поняття “фальсифікація доказів”. У цілому їх можна поділити на “широкий” та “вузький” підходи. Автор підтримує перший із цих підходів. Спираючись на нього, визначають коло положень кримінального закону, які встановлюють відповідальність за фальсифікацію доказів. Окрім того, пропонується класифікація фальсифікація доказів, заснована на особливостях останніх.


ПОБІЯНСЬКА Неллі Борисівна,
ХАТНЮК Наталія Сергіївна

Визнання недійсним договору, вчиненого під впливом тяжких обставин і на невигідних (кабальних) умовах, як спосіб захисту прав суб’єктів господарювання

Стаття присвячена дослідженню окремого способу захисту майнових прав суб’єктів господарювання шляхом визнання договорів недійсними, вчинених під впливом тяжких обставин та на вкрай невигідних (кабальних) умовах. Досліджено законодавчий зміст та ознаки тяжких обставин і невигідних (кабальних) умов господарського договору як способу захисту майнових прав суб’єктів господарювання. Доведено актуальність визначення тяжких обставин і невигідних умов саме господарського договору як підстави визнання його недійсним у законодавстві України з метою захисту майнових прав суб’єктів господарювання.

Проаналізовано теоретичну доктрину та висунуто пропозиції для вироблення єдиного підходу щодо визначення юридичної природи тяжких обставин та невигідних (кабальних) умов для господарських договорів як підстави визнання його недійсним. З метою забезпечення захисту прав суб’єктів господарювання розкрито проблеми судової практики визнання договорів недійсними із застосуванням такої правової підстави, як вплив тяжких обставин на юридичних осіб та фізичних осіб підприємців при вчиненні ними договору й як наслідок укладення договору на вкрай невигідних для себе умовах.


СТОРОЖУК Дмитро Анатолійович

Онтологія правового прогресу: філософсько-правовий вимір

З’ясовуються онтологічні засади правового прогресу. Визначаються поняття та філософсько-правові ознаки правового прогресу. Розглядаються підходи до тлумачення правового прогресу залежно від визнання або заперечення об’єктивного існування прогресу. Доводиться залежність правового прогресу від міри задоволення правових цінностей людини та визначення її правових цілей.


МАМУШКІНА Альона Ігорівна

Загальна характеристика зобов’язань із заподіяння шкоди внаслідок вчинення терористичного акту

Стаття присвячена аналізу особливостей зобов’язань із заподіяння шкоди внаслідок вчинення терористичного акту. Досліджується співвідношення зобов’язань із заподіяння шкоди внаслідок вчинення терористичного акту із деліктними зобов’язаннями в цілому. У статті на основі аналізу законодавства та доктрини з досліджуваної проблематики зроблено висновок, що зобов’язанням із заподіяння шкоди внаслідок вчинення терористичного акту притаманні загальні риси зобов’язань із заподіяння шкоди з певними специфічними особливостями, зумовленими надзвичайними обставинами завдання такої шкоди.


ІВАНЕЦЬ Микола Григорович

Деякі питання запобігання корупції в органах прокуратури України

У статті розглянуті деякі питання запобігання корупції в органах прокуратури в умовах відомчої реформи, що проводиться, а також трансформації її правового статусу. У роботі розглянуті фактори, які впливають на корупцію в прокуратурі, розглянуті заходи, спрямовані на запобіганню цьому негативному явищу в системі прокуратури.


Головний редактор 
Кузнєцов Євген Валерійович

pdf-printer
PDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
ПРАВО.UA №3 2017