Анотації статей журналу «ПРАВО.UA» №2 2017

pravo-ua-unesco-socioВийшов друком другий номер науково-практичного журналу «ПРАВО.UA»
(№2 2017)
У  ньому, як завжди, цікава та корисна інформація для Вас в галузях:
  • теорії, історії держави і права;
  • адміністративного права;
  • кримінального права, кримінального процесу та криміналістики;
  • цивільного, підприємницького, господарського та трудового права;
  • екологічного права;
  • банківського та фінансового права.
Пропонуємо Вашій увазі анотації до статей:

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

ТЕРТИШНИК Володимир Митрофанович

ВІД ТОТАЛІТАРНОСТІ ДО ПРАВОВЛАДДЯ:
ДОКТРИНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

У статті розкриваються проблеми гармонізації законодавчої, судової та виконавчої влади, удосконалення законотворчої діяльності та забезпечення верховенства права, зміцнення гарантій захисту прав і свобод людини.
Стратегічна мета України – це розбудова соціальної правової держави. Якщо метою є розбудова соціальної правової держави то стратегія має включати формування принципів права і такого державотворення, створення інститутів стримувань і противаг проти відступу від поставленої мети.
Суспільно-політична та правова криза в Україні обумовлюють необхідність нового суспільного договору громадян та влади, прийняття демократичної та юридично виваженої Конституції держави шляхом всенародного референдуму, що може стати ефективним способом гармонізації влади і суспільства.


ІЛЬНИЦЬКИЙ Михайло Степанович

РОЛЬ ДЕМОКРАТИЧНИХ ВИБОРІВ У ФОРМУВАННІ ЗАКОНОДАВЧИХ ОРГАНІВ

У статті розглянуті особливості демократичних виборів у формуванні законодавчих органів держави, показано, що в умовах формування демократичної правової держави, посилення впливу виборців на прийняття політичних рішень особливої ваги набуває дослідження ролі виборчої системи та виборів у формуванні законодавчого органу держави, проаналізовано основні положення виборчого законодавства, чинного в Україні, підкреслено, що нині залишається актуальним питання якою має бути виборча система на чергових виборах Верховної Ради України: пропорційною, мажоритарною чи змішаною.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

СВІТЛИЧНА Юлія Олександрівна

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто стан інвестиційної діяльності в Україні, охарактеризовано нормативно-правове регулювання інвестування, показані заходи керівництва Української держави з удосконалення порядку залучення та реалізації інвестицій, усунення бар`єрів та корупційних ризиків в інвестиційному процесі, створенні сприятливого інвестиційного клімату в Україні. Здійснення політики заохочення залучення іноземного капіталу, застосування державної системи регулювання притоку прямих іноземних інвестицій, спрощення порядку оформлення надходжень та використання іноземних інвестицій, усунення громіздкого процесу державної реєстрації дають можливість нарощення притоку іноземних інвестицій в Україну.


 СНІГЕРЬОВ Олександр Петрович

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Стаття присвячена особливостям адміністративно-правового забезпечення дисциплінарної відповідальності працівників та військовослужбовців Державної прикордонної служби України. В процесі дослідження автор акцентує увагу як на відмінностях дисциплінарної відповідальності військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України, так і на необхідності внесення змін до чинного законодавства, щодо дисциплінарної відповідальності.


БЄЛІНСЬКА Ярослава Юріївна

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ З ОРГАНАМИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У статті проаналізовані особливості правового статусу органів суддівського самоврядування, зокрема аналізується поняття «самоврядування». Досліджено законодавство з окресленого питання, визначено основні повноваження органів суддівського самоврядування щодо створення належних умов функціонування господарських судів України.


ОВЕЧКІНА Ольга Станіславівна

ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ІЗ ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У статті досліджуються сучасний стан та перспективи здійснення процесу гармонізації національного законодавства до права Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності. Аналізуються основні положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері інтелектуальної власності, висловлені рекомендації щодо подальшого вдосконалення національного законодавства в контексті взятих зобов’язань Україною.


ЗАЯЦЬ Ольга Степанівна 

ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених досліджено теоретичні підходи щодо тлумачення поняття «форма». Визначено основні форми адміністративно-правової протидії правопорушенням у фінансовій сфері. Зазначено, що складність визначення форм протидії правопорушенням у фінансовій сфері обумовлена тим, що кожна дія, кожне рішення, кожен захід так чи інакше знаходить свій прояв у об`єктивному житті, а отже, цих форм може бути безліч, особливо враховуючи досить просторе коло суб`єктів протидії правопорушенням у фінансовій сфері, кожен з яких має свій специфічний статус.


ПАНЧЕНКО Микола Анатолійович

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ СУДОВОЇ РЕФОРМИ НА СТАН ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

У статті досліджено організаційні та правові новели адміністративного законодавства в процесі здійснення судової реформи. Визначено та проаналізовано характерні недоліки Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині розгляду судами справ про адміністративні правопорушення. Надано конкретні пропозиції щодо вдосконалення інституту адміністративної відповідальності, зміст яких полягає у здійсненні моніторингу адміністративно-деліктного закону за трьома напрямками: 1) результативності дії закону; 2) ефективності дії закону; 3) якості закону.


ЧИЖОВ Денис Анатолійович

ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

У зв’язку з проведенням на території Донецької та Луганської областей антитерористичної операції, існує необхідність визнання особливостей правового статусу учасників антитерорестичної операції. У статті проаналізовано поняття учасників антитерорестичної операції, визначено їх види та порядок отримання статусу учасника антитерористичної операції.


САВЧУК Роман Михайлович

ОБОВ’ЯЗКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПЕРЕКЛАДАЧА
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

У статті досліджено обов’язки як елемент процесуального статусу перекладача в адміністративному судочинстві, визначені в ч. 4 ст. 68 КАС України. На підставі аналізу норм КАС України та інших кодифікованих законів автором зроблено висновок, що на перекладача покладаються інші обов’язки, врахування яких дозволяє більш повно визначити його процесуальний статус як учасника адміністративного судочинства. З метою уніфікації процесуальних обов’язків перекладача в адміністративному судочинстві запропоновано нову редакцію – ч. 4 ст. 68 КАС України.


ПОДОЛЯКА Сергій Анатолійович

РЕАЛІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

У статті автор досліджує особливості реалізації адміністративно-правових норм, як важливого елементу механізму адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах прокуратури в Україні.


 ЛЕСЬКО Наталія Володимирівна

ФУНКЦІЇ УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД НАСИЛЬСТВА

У статті досліджуюся правовий статус уповноважених підрозділів органів Національної поліції у сфері захисту дітей від насильства. Розглядаються основні напрями удосконалення діяльності вищезазначених суб’єктів у сфері захисту дітей від насильства.


БАНДУРКА Сергій Сергійович

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена характеристиці адміністративно – правових засад діяльності приватного підприємства, розглянуті основні складові адміністративно-правових засад. Визначена правова основа та принципи, на яких базується приватне підприємство. Розкрито питання державно-приватного партнерства.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, 
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БАНДУРКА Ірина Олександрівна

РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ДИТИНИ ВІД ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ

У статті розкрито проблему недосконалого регулювання окремих видів злочинів, що порушують права та свободи дитини. Зокрема, виявлені недоліки у кримінальному регулюванні захисту дитини від жорстокого поводження, сексуальної експлуатації та побиття. На основі чинних норм Кримінального кодексу України, зроблений висновок про необхідність внесення певних змін до кримінального законодавства, регламентуючого захист прав дитини. Також було запропоновано шляхи вдосконалення кримінально-правового захисту прав дитини.


ПЛУКАР Володимир Володимирович,
МАЛІЦЬКА Наталія Володимирівна

ЗУПИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ФАКУЛЬТАТИВНИХ СУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

У статті розглядаються практично-теоретичні основи зупинення кримінального провадження в суді апеляційної, касаційної інстанції та у випадку провадження за нововиявлених обставин. Для досягнення мети дослідження використано догматичний метод пізнання, який успішно використовується в юридичній теорії та практиці.


КАВУН Сергій Миколайович,
ДОЛИННИЙ Андрій Володимирович

ФОРМИ І МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

У статті виокремлено та проаналізовано методи переконання, превенції та запобігання, а також методи примусу у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів, які запропоновано розглядати як взаємодоповнюючі. Охарактеризовано основні форми забезпечення Національною поліцією публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів: правові, неправові та організаційно-правові. Особливу увагу приділено методу застосуванню переговорів та community policing.


БРИСКОВСЬКА Оксана Миколаївна,
АЛЄКСЄЄВА-ПРОЦЮК Діана Олександрівна

ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ З ІНОЗЕМЦЯМИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН

У науковій статті визначений алгоритм дій працівників Національної поліції України при виявленні або одержанні повідомлення про правопорушення, учинене іноземцями та розкриті особливості тактики проведення процесуальних дій з іноземцями при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон.


ПОНОМАРЬОВ Сергій Павлович

ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

У статті розглядається поняття, зміст та місце публічної безпеки в системі забезпечення національної безпеки України, визначено сутність публічної безпеки як соціального явища більш широкого за змістом, ніж громадська безпека, показано, що забезпечення публічної безпеки має здійснюватись комплексними заходами з урахуванням усіх чинників, які негативно впливають на стан забезпечення правопорядку в країні, аргументовано, що публічна безпека – це стан захищеності суспільних інтересів від любих протиправних посягань та технічних, екологічних, економічних та інших загроз.


ЖЕЛІК Максим Борисович

КАРАНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ПОЛЯГАЮТЬ У ПРИЙНЯТТІ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННІ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ

У статті здійснено комплексний науковий аналіз санкцій ч.3, 4 ст.354, ст.368, ч.3, 4 ст.368-3, ч.3, 4 ст.268-4, ч.2, 3 ст.369-2 КК України на основі правил конструювання санкцій кримінально-правових норм. Виявлено недоліки у їх структурі. Сформулювано ряд пропозицій, спрямованих на удосконалення кримінального законодавства і практики його застосування.

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, 
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ГАРНИК Людмила Леонідівна

БАНКРУТСТВО ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

У статті досліджено процедури банкрутства фізичних осіб, які не є підприємцями, у закордонних країнах та виявлено напрямки і способи його впровадження в Україні.


КОЖЕВНИКОВА Вікторія Олександрівна

ОБМЕЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА БАТЬКІВСТВО, МАТЕРИНСТВО ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті досліджуються діючі в чинному сімейному законодавстві України обмеження права на батьківство, материнство, їх особливості, специфіка. Пропонується застосування іноземного досвіду, з приводу розширення меж здійснення права на батьківство, материнство. Зосереджується особлива увага на доцільності усунення необґрунтованих обмежень які своїм змістом унеможливлюють здійснення особистого права.


ХИКМЕТ АЛОВСАТ ОГЛЫ ДЖАВАДОВ

ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Стаття присвячена дослідженню підсудності цивільних справ відповідно до цивільного процесуального законодавства України. Аналізуються різні підходи до визначення поняття «підсудність», представлені в науці. Визначається сфера реалізації поняття «підсудність», а також його структура. Обґрунтовується поділ підсудності на види, а також розглядаються особливості кожного з виділених видів. Розглядаються перспективи реформування інституту підсудності цивільних справ.


ДЕМЧЕНКО Ярослав Олександрович

ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття присвячена аналізу юридичних фактів з якими пов’язано надання охорони майновим правам інтелектуальної власності в процесі їх реалізації. Аналізуються підстави, способи та порядок набуття суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності. Визначено розподіл юридичних фактів за юридичними наслідками на правоутворюючі, правозмінюючі та правоприпиняючі юридичні факти як підстав набуття майнових прав інтелектуальної власності. Висвітлюються первинні та похідні способи набуття майнових прав інтелектуальної власності та на підставі їх аналізу представлено визначення порядку набуття майнових прав інтелектуальної власності.


ІВАНОВ Денис Валерійович

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

У статті здійснено аналіз правового регулювання інституту суспільного телебачення і радіомовлення, вказано на недоліки вітчизняного законодавства, запропоновано способи їх подолання.


КАРТАВЦЕВА Юлія Валеріївна

«КОНТРАФАКЦІЯ» ТА «ПІРАТСТВО» ЯК ВИД ПОРУШЕНЬ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У статті викладено результати аналізу таких проявів недобросовісної конкуренції, як „контрафакція“, „піратство“, досліджено питання захисту прав, юридичної відповідальності суб’єктів господарювання у сфері інтелектуальної власності. Зроблено висновок про те, що господарсько-правовий захист права інтелектуальної власності потребує вдосконалення та запропоновано низку заході, які мають сприяти підвищенню його ефективності.


МЕЛІХОВА Юлія Олександрівна 

РОЗВИТОК РИНКУ ЗЕМЛІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена теоретичному дослідженню правового змісту Земельної реформи в Україні, з’ясовуються особливості функціонування та пріоритетні напрями розвитку земельного ринку в Україні. Обґрунтовано необхідність формування концептуальних засад обігу сільськогосподарських земель, створення національної платформи для забезпечення максимальної прозорості та вигоди від продажу державних і комунальних земель, а також надання можливості її використання для угод купівлі-продажу приватним особам.
Розглядаються загальноприйняті механізми і основні підходи до реформування аграрної сфери у зарубіжних країнах. Визначено завдання Української держави щодо надання суб`єктам господарювання правової підтримки інституціональних засад земельних відносин, державної ресурсної підтримки аграрним товаровиробникам, оптимізації державного регулювання земельного обігу. Вносяться пропозиції щодо удосконалення їх законодавчого закріплення.

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ГОЛЬОНКО Руслан Анатолійович

ПРАВОВІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ БІОСФЕРНИХ ЗАПОВІДНИКІВ В УКРАЇНІ

Проаналізовано процедуру створення й оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, зокрема біосферних заповідників, виявлено недоліки їх правової регламентації, розглянуто процедуру створення біосферних заповідників, окреслено перспективні напрями удосконалення національного законодавства, що регулює порядок створення біосферних заповідників.

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ПОПОВА Лілія Миколаївна,
САВЧЕНКО Анастасія Олександрівна 

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ВИЯВЛЕННІ ТІНЬОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Надано визначення тіньової економіки, досліджено її структуру, всебічно проаналізовано соціальні наслідки тіньової економічної діяльності. Окремо розглянуто питання такого прояву тіньової діяльності, як ухилення від сплати податків, та розкрито функції Державної фіскальної служби України у проведенні контролю за сплатою податків та зборів. Розкрито структуру інформації, яка використовується при проведенні податкового контролю, та здійснено оцінку методів розрахунку масштабів тіньової економічної діяльності. Також розглянуто різні підходи до організації контрольної діяльності при виявленні тіньової діяльності платників податків.


ОЧКУРЕНКО Сергій Володимирович

ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ФІНАНСОВОГО ПРАВА І ТРУДОВОГО ПРАВА

Стаття присвячена дослідженню проблем взаємодії фінансового і трудового права. Автор приділяє основну увагу дослідженню способів впливу фінансового права на трудові правовідносини. Доводиться, що коло форм такого впливу є вельми широким та обумовлене як об’єктивними чинниками (зокрема, системним характером), так і суб’єктивними чинниками (зокрема, рівнем розвитку законодавства, цілями і завданнями, які вирішує законодавець за допомогою правового регулювання і правового впливу).


Головний редактор 
Кузнєцов Євген Валерійович

pdf-printer
PDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
ПРАВО.UA №2 2017