Анотації статей журналу «ПРАВО.UA» №1 2018

pravo-ua-unesco-socioВийшов друком черговий номер науково-практичного журналу «ПРАВО.UA»
(№1 2018)
У  ньому, як завжди, цікава та корисна інформація для Вас в галузях:
  • теорії, історії держави і права;
  • адміністративного права;
  • кримінального права, кримінального процесу та криміналістики;
  • цивільного, підприємницького, господарського та трудового права;
  • міжнародного права;
  • банківського та фінансового права.
Пропонуємо Вашій увазі анотації до статей:

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

Науковий доробок історика права професора І.М.Собестіанського (1856-1895 рр.)

БАНДУРКА Олександр Маркович
ГРЕЧЕНКО Володимир Анатолійович

У статті розглядається внесок в науку історика права ХІХ ст. І.М. Собестіанського, розробка ним деяких аспектів юридичного побуту та права Давньої Русі, зокрема питання про кругову поруку, його міркування щодо основних рис національного характеру стародавніх слов’ян. Аналізується, як висвітлювалося це питання в російській, польській, чеській історико-правовій літературі ХІХ ст.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Мінімізація корупційних ризиків в юрисдикційній та контрольно-наглядовій діяльності органів національної поліції

ШАТРАВА Сергій Олександрович

У статті виокремлено та досліджено корупційні ризики під час здійснення контрольно-наглядової діяльності працівниками поліції, а саме: необґрунтовано широкі втручальні повноваження поліції щодо припинення або заборони діяльності; існування необґрунтованих повноважень щодо проведення перевірок «на місці» («на об’єкті»); необґрунтовано широкі повноваження поліції щодо безперешкодного отримання інформації, доступу до предметів і документів, приміщень, земельних ділянок; наявність повноваження щодо стягнення штрафу на місці вчинення проступку. Запропоновано напрямки спрямовані на мінімізацію корупційних ризиків у юрисдикційній та контрольно-наглядовій діяльності органів Національної поліції.


Сучасний стан адміністративно-правового регулювання діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції

КЛОЧКО Іван Олексійович

В статті досліджено сучасний стан адміністративно-правового регулювання діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції; визначено поняття адміністративно-правового регулювання такої діяльності; охарактеризовано основні акти адміністративного законодавства у сфері регулювання діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції; визначено значення адміністративно-правового регулювання у системі інших актів законодавства у цій сфері.


Особливості компетенції апарату суду

МАКАРОВЕЦЬ Алла Миколаївна

У статті проаналізовано точки зору та підходи до визначення поняття компетенція апарату суду. Показано, що на сьогоднішній день компетенція ототожнюється з близькими поняттями та не має чіткого визначення. В результаті аналізу юридичної літератури та нормативної бази виокремлено ряд ознак компетенції апарату суду.


Сутність та поняття впровадження міжнародних стандартів адміністративної відповідальності

ЛЕГКА Оксана Володимирівна

У статті досліджено поняття та сутність впровадження міжнародних стандартів адміністративної відповідальності. Автор відмежовує поняття «впровадження» від ряду суміжних понять. Шляхом впровадження забезпечується адаптація адміністративного законодавства до сучасних міжнародно-правових стандартів. На думку автора, поняття «впровадження» є найбільш прийнятним для висвітлення процесів належного відображення міжнародних стандартів адміністративної відповідальності у вітчизняному адміністративному законодавстві.


Компетенція і повноваження кабінету міністрів України в системі сектора безпеки і оборони держави

ПОНОМАРЬОВ Сергій Павлович

У статті розглянуто компетенцію та повноваження Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади в сфері безпеки й оборони держави, проаналізоване правове регулювання їх діяльності, охарактеризовані їх завдання з питань забезпечення національної безпеки та оборони, показано, що майже всі органи центральної виконавчої влади мають ті чи інші повноваження з питань забезпечення безпеки й оборони, координацію виконання яких має забезпечити Кабінет Міністрів України.


Професійна етика поліцейського

ЄПІШКО Івєтта Сергіївна

Стаття присвячена дослідженню професійної етики поліцейського. Проаналізовано зміст та розкрито сутність професійної етики поліцейського та необхідність її удосконалення. Надано визначення поняття «етика». Проаналізовано, що завдання, які покладає держава на поліцейського, останній може виконувати лише при високому професійному рівні та дотриманні норм професійної етики, навички котрих повинні завжди вдосконалюватись та розвиватись.


Становлення правових засад реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні

П’ЯТНИЦЬКИЙ Андрій Васильович

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства, розглянуто як розвивались правові засади реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні з часів існування СРСР по теперішній час. Зазначено, що протягом 26 років існування незалежної держави – України – законодавцем було прийнято цілу низку нормативно-правових актів, однак при цьому наголошено, що нормотворча діяльність була досить непослідовною та несистематичною.


Зміст та адміністративно-правове забезпечення фізичних (природних) прав і свобод громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні

ПОЧАНСЬКА Олена Сергіївна

Розглянуто основні наукові підходи до визначення змісту, особливостей та класифікації природних прав людини. Визначено основні фізичні (природні) права і свободи громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні, розглянуто їх зміст та особливості реалізації. Проаналізовано сучасний стан адміністративно-правового забезпечення прав і свобод громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні.


Мета та завдання адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів України

ШОПТЕНКО Світлана Сергіївна

У статті визначено зміст та особливості мети та завдань адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів. Проаналізовано чинне законодавство з питань адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів та виокремлено їх мету та цілі діяльності в цій сфері. Визначено завдання адміністративно-юрисдикційної діяльності як окремих правоохоронних органів, так і проваджень, що входять до такої діяльності. Виокремлено загальні та спеціальні завдання адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів.


Організаційно-правові гарантії захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції

КОТОРМУС Тарас Ігорович

У статті з’ясовано, що адміністративно-правові гарантії захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції є складним поліструктурним утворенням, для яких характерна інституційна відособленість у вигляді нормативних, організаційних та адміністративно-процесуальних гарантій. Встановлено, що організаційно-правові гарантії є визначальними для практичної реалізації захисту правових можливостей володіти, користуватися та розпоряджатися майном. У статті згруповано основні організаційно-правові гарантії захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції у кілька блоків та проведено її ґрунтовний науковий аналіз.


Адміністративно-правові засоби національної поліції України щодо протидії деліктам у сфері власності

ПАВЛЮК Наталія Михайлівна

У статті проаналізовано та досліджено адміністративно-правові засоби Національної поліції України щодо протидії деліктам у сфері власності, які дають змогу зрозуміти складність та багатовекторність функціонування цього суб’єкта захисту прав громадян у сфері володіння, користування та розпорядження майном. Запропоновано власний підхід до визначення поняття протидії деліктам у сфері власності і встановлено, що правоохоронна функція держави реалізується через систему інституційних та діяльнісних засобів протидії деліктам.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, 
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Особливості доказування обставин, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення корупційного злочину

ШЕВЧИШЕН Артем Вікторович

У статті досліджуються особливості доказування обставин, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення корупційного злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Відповідні обставини з’ясовано з урахуванням способу вчинення корупційного правопорушення (простий та завуальований) та виду предмета корупційного правопорушення (грошові кошти, одержані внаслідок вчинення корупційного правопорушення; майно здобуте внаслідок вчинення корупційного правопорушення). Здійснений аналіз діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами в частині його взаємодії з органами досудового розслідування щодо розшуку та виявлення активів, які здобуті внаслідок вчинення корупційного правопорушення.


Загальні положення проведення слідчих розшукових дій у кримінальному провадженні

ЛАЗАРЕВ Андрій Павлович

Стаття розглядає концептуальні положення проведення слідчих розшукових дій під час встановлення обставин кримінального правопорушення, визначення вини підозрюваного, встановлення фактичних даних, їх процесуальне закріплення як доказів. Надаються теоретичні та практичні елементи процесуальної форми проведення окремої категорії слідчих розшукових дій. Вказується на процедуру надання, виконання доручення слідчого оперативними підрозділами. Пропонується механізм проведення окремих слідчих розшукових дій. Запропоновано шляхи удосконалення чинного законодавства України.


Методологія кримінологічної безпеки з урахуванням глобалістських тенденцій

МОЗОЛЬ Станіслав Анатолійович

Статтю присвячено дослідженню проблем методології кримінологічної теорії безпеки із застосуванням методів глобалістики. Підкреслюється необхідність вивчення та аналізу проблем політичного управління безпекою на глобальному, регіональному рівнях та рівні окремої країни, а також розкриття всього різноманіття механізмів забезпечення кримінологічної безпеки індивідуума, нації та цивілізації.


Поняття і зміст права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності у кримінальному провадженні

ШЕСТАКОВ Вадим Іванович

У статті на підставі аналізу наукової літератури та кримінального процесуального законодавства розглянуто питання щодо природи права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності у кримінальному процесі. Запропоновано визначення поняття зазначеного права як сукупності правових можливостей особи звернутись зі скаргою до суду з метою відновлення прав, які, на її думку, були порушені певним рішенням, дією або бездіяльністю. Встановлено зміст вказаного процесуального права та шляхи удосконалення механізму його реалізації у кримінальному процесі України.


Процесуальна характеристика клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності

ГОЛОВКО Богдан Юрійович

У статті клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності досліджено як документ, акт прокурора, підсумкове рішення стадії досудового розслідування. За сутністю – це звернене до суду прохання прокурора з приводу його відмови з передбачених у КК України підстав від висунення особі публічного обвинувачення та її засудження. До клопотання ставляться вимоги законності, неупередженості, обґрунтованості, вмотивованості.


Проблеми відмежування злочинів, що посягають на фондовий ринок, від адміністративних правопорушень

ВОЛИНЕЦЬ Руслан Анатолійович

Аналізуються основні критерії відмежування злочинів, що посягають на фондовий ринок, від відповідних суміжних адміністративних правопорушень. Виділяються підходи щодо такого відмежування, досліджується зміст названих критеріїв, їх вплив на правову оцінку вчиненого, а також формулюються відповідні пропозиції нормативного та правозастосовчого характеру.


Вплив міжнародних правових позицій під час звільнення від кримінальної відповідальності

СЛІНЬКО Дмитро Сергійович

У статті проводиться класифікація інституту звільнення від кримінальної відповідальності на підставі міжнародних правових актів за функціями, які виконують учасники кримінального провадження. Аналізується чинне законодавство зарубіжних країн Європи, надаються підстави для визначення основних положень кримінального процесу щодо встановлення вини обвинуваченого та можливості його звільнення від кримінальної відповідальності або застосування міри кримінального покарання для подальшого його виховання в умовах суспільства. Розроблені пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері звільнення від кримінальної відповідальності і практики його застосування.

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, 
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

Особливості визначення представництва як інституту цивільного права

ЦЮРА Вадим Васильович

У цивільному праві з метою здійснення своїх суб’єктивних прав і виконання юридичних обов’язків фізичні та юридичні особи самостійно вступають у правовідносини з метою вчинення необхідних для них юридичних дій. Разом з тим у практиці цивільного обороту досить часто виникає потреба здійснення таких прав і виконання обов’язків через представника, тому на сьогодні інститут представництва є необхідною та важливою складовою системи цивільного права, оскільки за допомогою цього інституту регулюються відносини щодо юридичного представництва однією особою іншої особи.


Гарантування, охорона і захист як елементи правового забезпечення трудових прав і законних інтересів працівника

КОСТЮЧЕНКО Олена Євгенівна

У статті запропоновано підхід до тлумачення поняття «правове забезпечення трудових прав і законних інтересів працівників». На основі виділення необхідних ознак правового забезпечення відстоюється думка, що під правовим забезпечення трудових прав і законних інтересів працівників необхідно розуміти безперервну діяльності уповноважених суб’єктів зі створення правових умов закріплення, гарантування, реалізації, охорони та захисту трудових прав і законних інтересів працівників. Окремо наголошується, що правове забезпечення трудових прав та інтересів працівників потребує самостійного виділення таких його елементів, як гарантування, охорона і захист. Деталізація правового забезпечення трудових прав та інтересів працівників у правових умовах при діяльності суб’єктів на основі правових засобів закріплення, гарантування, реалізації, охорони і захисту обґрунтована метою, яка полягає у подальшій побудові правового масиву, який здатен забезпечити реальну діяльність по втіленню трудових прав та інтересів працівників у їх трудове життя, особливо з огляду на сучасний стан такого забезпечення в Україні.


Звільнення від цивільно-правової відповідальності у сфері застосування допоміжних репродуктивних технологій

СТАРІКОВА Наталія Миколаївна

У статті розглянуто доктринальні підходи до поняття «підстава звільнення від цивільно-правової відповідальності». Автором зроблено висновок про те, що підставами звільнення від цивільно-правової відповідальності в сфері застосування допоміжних репродуктивних технологій є казус (випадок); непереборна сила; форс-мажорні обставини; умисел потерпілого; медична помилка, що обумовлена об’єктивними чинниками. Доведено, що казус (випадок) і медична помилка, обумовлена об’єктивними чинниками, не співпадають між собою, є нетотожними поняттями.


Особливості суб’єктного складу правових відносин у сфері управління та розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку

РУДЕНКО Андрій Іванович

У статті досліджуються суб’єкти правових відносин у сфері управління та розпорядження спільним майном у багатоквартирному будинку з метою утворення більш ефективного понятійного апарату у відповідній сфері та закріплення визначень суб’єктів правових відносин у сфері управління та розпорядження спільним майном у багатоквартирному будинку у чинному законодавстві.


Правові наслідки перебудови самочинно зведеного об’єкта будівництва

ТКАЧЕНКО Владислав Сергійович

У статті досліджено правові наслідки перебудови самочинно зведеного об’єкта будівництва, за вчинення якого законодавством передбачено настання негативних наслідків для особи, яка його здійснює чи здійснила. А також описані можливі варіанти їх усунення.


Закріплення особистих немайнових прав подружжя у шлюбному договорі

ЄНІНА Лариса Вікторівна

У статті розглядається питання регулювання шлюбним договором особистих немайнових прав подружжя. Встановлено, що майнові права подружжя часто пов’язанні з особистими немайновими правами. Наведені приклади практики зарубіжних країн з цього питання. Запропоновано внести зміни до чинного сімейного законодавства України, щодо можливості закріплення у шлюбному договорі особистих немайнових прав подружжя.


Право на обов’язкову частку в спадщині: доктринальний аспект

ЛЕВКІВСЬКА Вікторія Миколаївна

У статті встановлено, що спадкове право є інститутом цивільного права. Розглянуто основні наукові підходи до дослідження визначення поняття та сутності обов’язкової частки у спадщині. З’ясовано коло осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині. Визначено окремі аспекти використання спадкоємцем свого права на обов’язкову частку у спадщині. Проведено дослідження правових приписів щодо визначення підстав, на основі яких здійснюється спадкування обов’язкової частки в спадщині, що передбачено статтями 1268 – 1269 ЦК України.

Встановлено суб’єктів цивільних правовідносин, а саме фізичних осіб, які мають право на обов’язкову часку у спадщині. Проведено аналіз наукових підходів у цивілістичній доктрині щодо розуміння поняття «обов’язкова частка у спадщині».

Наукові підходи кожної з виокремлених груп учених мають обгрунтоване право на існування і це вказує на те, що досліджувана проблематика права особи на обов’язкову частку у спадщині витребувана як потребами теорії, так і потребами практики. Це зумовлює розвиток подальших наукових пошуків з цього питання.

Право особи на спадкування є одним з головних принципів вітчизняного спадкового права, а право особи на обов’язкову частку у спадщині є невід’ємною частиною цього права. Чинне законодавство, що регулює відносини у сфері спадкування, в тому числі й права особи на обов’язкову частку у спадщині передбачає, таким чином, механізм обмеження волі спадкодавця в інтересах найменш соціально захищених верств населення.

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Деяуі аспекти міжнародно-правової системи захисту трудових прав працівників-фрілансерів

Шашкова-Журавель Ірина Олександрівна

Дана наукова стаття спрямована на комплексне дослідження міжнародно-правової системи захисту трудових відносин за участю працівників-фрілансерів. В статті наведено наукову думку щодо правової природи фрілансу. Головна увага приділяється аналізу міжнародно-правових актів Міжнародної організації праці, спрямованих на захист трудових прав працівників-фрілансерів.

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Cутність та правове регулювання ризикоорієнтованої системи митного контролю

Сластьоненко О.О.
Рудинська А.О.

У статті проаналізовано нормативно-правове забезпечення ризикоорієнтованої системи під час здійснення митного контролю й управління ризиками в Україні та результати досліджень щодо формування ризикоорієнтованої системи митного контролю у процесі забезпечення підвищення рівня економічної безпеки національних товаровиробників. У результаті дослідження розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізму проведення митного контролю з урахуванням відомостей системи аналізу та управління ризиками.


Головний редактор 
Кузнєцов Євген Валерійович

pdf-printer
PDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
ПРАВО.UA №1 2018