Анотації статей журналу «ПРАВО.UA» №1 2017

pravo-ua-unesco-socioВийшов друком перший номер науково-практичного журналу «ПРАВО.UA»
(№1 2017)
У  ньому, як завжди, цікава та корисна інформація для Вас в галузях:
  • теорії, історії держави і права;
  • конституційного права;
  • адміністративного права;
  • кримінального права, кримінального процесу та криміналістики;
  • цивільного, підприємницького, господарського та трудового права;
  • банківського та фінансового права.
Пропонуємо Вашій увазі анотації до статей:

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

ХАВРОНЮК Микола Іванович

КОМПАРАТИВНИЙ МЕТОД У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНО – ПРАВОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ: МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ

Переважна більшість дисертантів зі спеціальності 12.00.08 не знає, якою є мета застосування компаративного методу, не знає правил його застосування, не вміє його застосовувати та здобувати наукові результати за допомогою цього інструмента. З іншого боку, ситуація є набагато кращою за ту, що мала місце на початку – в середині 2000-х років, коли компаративний метод застосовувався лише в одиничних кримінально – правових дослідженнях.


ПАМПУРА Максим Валерійович

ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Розглянуто основні сучасні наукові підходи до визначення поняття «правова ідеологія». Визначено місце та значення правової ідеології у структурі правосвідомості. Проаналізовано основні елементи та функції правової ідеології у суспільстві, що трансформується. Досліджено характер впливів, що завдаються трансформаційними процесами на формування і функціонування правової ідеології у сучасному українському суспільстві.


ЧУМАЧЕНКО Сергій Вікторович

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

У статті проаналізовані теоретико – правові підходи до розуміння сутності суб’єктів забезпечення національної безпеки, у результаті чого було визначено поняття суб’єктів забезпечення національної безпеки України. Здійснено класифікацію суб’єктів забезпечення національної безпеки в Україні.


ВОВКОВИЧ Уляна Володимирівна

ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ У ГАЛИЧИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.СТ.)

У статті зроблена спроба осмислення загального тла, на якому визрівали і зароджувалися філософсько – правові ідеї на західноукраїнських землях, їхня пов’язаність зі світовими філософськими традиціями, парадигмами загальноукраїнського філософсько – правового контенту. Вказано на спільність та регіональну особливість (зумовлену історичними територіальними розподілами земель в умовах поневолення) і відмінність носіїв філософських ідей на прикладі виразної особистості Клима Ганкевича та його творчого спадку.


ЗІНЧЕНКО Світлана

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ «СЕКСУАЛЬНИХ МЕНШИН» В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

У статті автор розглядає актуальне питання, що стосується легалізації окремих верств населення, які відносять себе до сексуальних меншин. Проаналізовано чинне законодавство та приділено особливу увагу гарантіям основних прав і свобод громадян України. Акцентовано увагу на питаннях, які відображають сутність існування даної проблеми в Україні.


МЕЛЬНІКОВ Дмитро Олегович

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:  ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

У статті розглядаються основні моделі місцевого самоврядування, аналізуються їхні переваги та недоліки, а також виконується їхня порівняльна характеристика.
Визначається модель місцевого самоврядування в Україні.


ШУЛЬГІН Володимир Вікторович

НОВЕЛІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВО  – СЛУЖБОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД ЯК СПОСІБ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

У статті аналізується якість та результати впливу інтенсифікації правотворчого процесу удосконалення військово – службового законодавства в період дії особливого періоду на ефективність реалізації військового законодавства України. З’ясовано, що в результаті внесення численних безсистемних змін створилися додаткові колізії та прогалини, які негативно впливають на ефективність юридичних механізмів в процесі реалізації військового законодавства України.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ГАСАНОВА Антоніна Керимівна

ЩОДО ПИТАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ

Стаття спрямована на здійснення аналізу повноважень Вищої ради правосуддя з метою виявлення проблемних аспектів їх законодавчої регламентації. Досліджено питання поступового розширення повноважень Вищої ради правосуддя на законодавчому рівні та вказано на необхідність їх визначення виключно Конституцією України.


НІКІПОЛЬСЬКА Кристина Володимирівна

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТИНИ В УКРАЇНІ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ПРАКТИКИ

Питання регулювання конституційно – правового статусу дитини в Україні є особливо актуальним через проблеми в правозастосовчій практиці, викликані недосконалістю системи державного управління. Через відсутність реальних повноважень у державних органів, які здійснюють регулювання щодо правового статусу дитини, неможливим стає досягнення забезпечення належного рівня гарантій дотримання прав дитини. У даній статті проаналізовано підходи до розуміння конституційно – правового статусу дитини в Україні в контексті регулювання такого статусу та формування правозастосовчої практики відповідними органами


СКРОБАЧ Соломія Любомирівна

ЩОДО ЗАВЧАСНОГО СПОВІЩЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МИРНИХ ЗІБРАНЬ

У статті розглядається питання доцільності удосконалення нормативно – правового регулювання порядку проведення мирних зібрань у частині передбачення чітких строків сповіщення про проведення мирних заходів з метою гарантування реалізації права на мирні зібрання та формування єдиних підходів до розуміння завчасності сповіщення.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

БАНДУРКА Олександр Олександрович

АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена темі адміністративно – правового регулювання банківської діяльності в Україні. Було проаналізовано поняття адміністративно – правового регулювання взагалі. Виокремлені основні форми та методи регулювання банківської діяльності. Наведені пропозиції щодо вдосконалення адміністративно – правового регулювання банківської діяльності в Україні.


ХРИСТИНЧЕНКО Надія Петрівна

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ: ЩОДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ  МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано норми, що визначають особливості організації наукової діяльності. Досліджено, що інтеграційний процес наближення України до Європейського Союзу є дуже важливим аспектом у сфері розвитку вищої освіти в Україні.


ФЕЛИК Василь Іванович

ВИДИ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРОФІЛАКТИЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню деяких видів нематеріального забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України. На підставі аналізу етимології базових понять сформульоване авторське визначення категорій «науково-методичне» та «психологічне» забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України; визначено форми здійснення нематеріального забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції; охарактеризовано зміст цих видів забезпечення.


КІКІНЧУК Василь Юрійович

ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ В ДЕРЖАВІ

У статті досліджено поняття та форми взаємодії Національної поліції з іншими суб’єктами забезпечення публічної безпеки і порядку в державі; сформульовано поняття взаємодії Національної поліції з іншими суб’єктами у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку; розглянуто форми взаємодії Національної поліції з правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадянами та їх об’єднаннями.


КАЛАШНИК Марія Володимирівна

ПОНЯТТЯ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Стаття присвячена дослідженню нового для українського законодавства превентивного заходу – поліцейського піклування. У статті проаналізовано поняття вказаного превентивного заходу та розкрито зміст поліцейського піклування. Досліджено передбачені законом підстави застосування поліцейського піклування та обов’язки поліцейського під час застосування такого заходу.


 КУЧИНСЬКИЙ Ю.Д.

СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО  РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА В УКРАЇНІ

У статті досліджено структуру механізму адміністративно-правового регулювання режиму військового майна в Україні; визначено поняття механізму адміністративно – правового регулювання режиму військового майна та виділено основні елементи цього механізму; охарактеризовано елементи механізму адміністративно-правового регулювання режиму військового майна в Україні.


БОЖЕНКО Наталія Василівна

МЕДІАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ВРЕГУЛЮВАННЯ  АДМІНІСТРАТИВНИХ  СПОРІВ: ТЕОРЕТИКО – ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Наукова стаття присвячена дослідженню теоретико – історичних основ медіації як альтернативного методу вирішення конфліктів. Розглядаються основні етапи становлення медіації, наукові підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо доцільності та актуальності упровадження вказаного альтернативного механізму врегулювання спорів.


ГОЛУБ Віктор Олександрович

ДО ДИСКУСІЇ ЩОДО ПРАВОВИХ ПІДСТАВ ВВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ВОЄННОГО СТАНУ

У статті здійснено аналіз правових підстав введення надзвичайного адміністративно – правового режиму воєнного стану за законодавством України. Окреслено коло правових та військово – політичних факторів, що обумовлюють введення військового стану в частині території України.


ОКОЛОВИЧ Марта Євгеніївна

ПРАКТИКА ФОРМУЛЮВАННЯ ДЕФІНІЦІЙ «АДРЕСА», «БУДІВЕЛЬНА АДРЕСА», «ПОШТОВА АДРЕСА» У ПРАВОВИХ АКТАХ УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДІВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

У статті розглянуто проблеми формулювання визначення термінів «адреса», «будівельна адреса» та «поштова адреса» як категорій правового регулювання містобудівною діяльністю в Україні. Приведено приклади нормотворчої практики при визначенні цих понять. Запропоновано шляхи уніфікації правового регулювання присвоєння адрес.


ТЕРЕЩУК Ю.В.

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ МИТНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА СЛУЖБ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АКТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

У досліджуваній статті автором проаналізовано особливості правового забезпечення реалізації менеджменту митних адміністрацій у розрізі міжнародних стандартів. Автор дослідив нормативно – правові акти, які регулюють організацію управління митними органами в Литві, США та Великобританії. За результатами дослідження, узагальнено роль міжнародного «статутного» та національного законодавства у митній сфері у питаннях менеджменту митних органів.


ЄФРЕМОВА Ірина Олексіївна

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ

Розглянуто шість підходів, що склалися у доктрині приватного права щодо сутності юридичної відповідальності. Обґрунтовано, що відповідальність у сімейному праві є ретроспективною відповідальністю за вчинене сімейне правопорушення. Визначено, що відповідальність у сімейному праві є певним правовим станом учасника сімейних правовідносин, що полягає у перетерпіванні на підставі рішення юрисдикційних органів особою, яка вчинила сімейне правопорушення, негативних наслідків особистого немайнового чи майнового характеру.


ПІТУХ Юлія Юріївна

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Автор статті розглядає основні напрями роботи з медичного забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до документальних напрацювань державної політики України (Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху). Крім того, визначено причини дорожньо – транспортних пригод. Подано конкретні рекомендації щодо зменшення їхньої кількості, враховуючи досвід країн Європи та світу. З’ясовано, що психологічне (психо-фізіологічне) обстеження кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів, доопрацювання Плану заходів реалізації вищеназваної Стратегії, вчасне надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги дасть змогу вдосконалити систему збереження здоров’я і життя людей.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

СОКУРЕНКО Валерій Васильович

ВПЛИВ КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ НА ПРАВОПОРЯДОК

У статті розглянуті питання, пов’язані з особливостями удосконалення правового регулювання діяльності з протидії впливу кримінальної субкультури з урахуванням позитивного досвіду зарубіжних держав у вирішенні зазначених проблем.


НАЛУЦИШИН Віктор Володимирович

ДО ПИТАННЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ

У статті досліджуються історичні особливос- ті взаємозв’язкусоціального контролю та правового порядку. Доведено, що стан порядкуістабільності у суспільстві залежить від багатьох соціальних факторів. Серед них важливе місцезаймаєсоціальний контроль як засіб саморегуляції суспільства, мета якого полягає у впорядкуванні суспільних відносин. Особливої гостроти ця проблематика набуває у правовій площині, де соціальний контроль використовується разом з іншими соціальними і правовими засобами, як вирішальний фактор у формуванні правового порядку. Встановлено, що соціальний контроль відомий людству від початку створення першого соціального інституту – сім’ї. Виявлено, що реалізація соціального порядку, який породжується соціальними зв’язками та зумовлений контролем, може досягатися за допомогою: громадської думки, законодавства, релігії, освіти, мистецтва, соціальних церемоній (Е. Росс); лідерства, престижу, табу, громадської думки (Р. Парк); влади та підпорядкування через національну церкву, систему каст, титулів і церемоній (Г. Спенсер); раціоналізації економіки, управління, суспільного життя, влади (М. Вебер); солідарності (Е. Дюркгейм); примусу, експлуатації, влади (К. Маркс, Ф. Енгельс); соціальних норм і цінностей, ритуальних дій, інституалізації, примусу, насильства (Т. Парсонс); культури, санкцій (Р. Лапьєр); народних звичаїв, традицій, соціальних інститутів, законів (У. Самнер).


ПЕКАР Павло Васильович

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ПУБЛІЧНОСТІ»  У СКЛАДІ ЗЛОЧИНУ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 436 КК УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню змісту поняття публічності закликів в диспозиції ст. 436 КК України. Проведено порівняльний аналіз доктринального тлумачення даного поняття в інших нормах КК України. Проводиться розмежування поняття публічності закликів від підбурювання до вчинення злочину, а також від пропаганди певної ідеології.


ЧЕРЕПІЙ Петро Петрович

ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО СКЛАДУ УМИСНОГО ВБИВСТВА
ПРИ ОБТЯЖУЮЧИХ ОБСТАВИНАХ

Стаття присвячена дослідженню особливостей юридичного складу умисного вбивства при обтяжуючих обставинах, акцентовано увагу на проблемних аспектах об’єктивних і суб’єктивних ознаках даного складу злочину.
Встановлено, що обов’язковими характеристиками кваліфікованого складу умисного вбивства, можуть вважатись: а) наявність принаймні однієї з обтяжуючих обставин, передбачених ч. 2 ст. 115 КК України; б) відсутність пом’якшуючих обставин, передбачених ст. ст. 116-118 КК України.


ДЖУЖА Анастасія Олександрівна

ЗАПОБІГАННЯ ВІКТИМОЛОГІЧНІЙ ПОВЕДІНЦІ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

У роботі розкривається проблема віктимологічної поведінки, показники віктимності та віктимізації. Звертається увага на функції кримінологічної віктимології. Акцентується увага на етапах віктимологічного запобігання та програмах корекції віктимності на рівні певного регіону та громадян.


ЛЕОН Яна Олександрівна

ФУНКЦІЇ СЛІДЧОГО СУДДІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

У статті розглянуто функції слідчого судді у кримінальному процесі України щодо здійснення судового контролю під час досудового розслідування та надано їх класифікацію.

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

МУЛЯР Мирослава Сергіївна

ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В ЦИВІЛЬНО – ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

У статті аналізуються сучасні тенденції зарубіжної правової думки щодо ефективності інформаційної парадигми в правовому регулюванні споживчого кредитування в контексті реформування законодавства зі споживчого кредитування, зокрема вирішення та запобігання проблем надмірної заборгованості. Зазначається, що на сьогодні є потреба в переосмислені існуючих поглядів і концепцій інформаційної складової у відносинах при споживчому кредитуванні.

ШАПОВАЛОВА Кристина Сергіївна

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕМАЙНОВУ (МОРАЛЬНУ) ШКОДУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ДОПУСТИЛИ ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

У цій статті зроблена спроба проаналізувати діюче законодавство по цивільно-правовій відповідальності осіб неправомірні дії яких провокують моральну (немайнову) шкоду у потерпілої сторони. Також було намагання автора проаналізувати судову практику в питаннях стягнення грошової компенсації з суб’єктів господарювання.

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

АНУФРІЄВ М.І.,
ШАШКОВА-ЖУРАВЕЛЬ І.О.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНО – ПРАВОВОГО КОНТРОЛЮ ДОТРИМАННЯ  ПРАВ ЛЮДИНИ НА УНІВЕРСАЛЬНОМУ РІВНІ

Дана наукова стаття присвячена комплексному аналізу системи міжнародного контролю у сфері захисту прав людини на універсальному рівні. Головна увага приділяється дослідженню правових та організаційних аспектів контролю в галузі прав людини, що здійснюється на рівні керівних органів, спеціалізованих установ ООН, а також договірних комітетів з прав людини.
Автори дають бачення сутності міжнародного контрольного механізму у сфері захисту прав людини на універсальному рівні.


Головний редактор
Кузнєцов Євген Валерійович

pdf-printer
PDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
ПРАВО.UA №1 2017